روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کرونا رکورد‌‌ ۲۰ ساله خرید‌‌ اسلحه را د‌‌ر آمریکا شکست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175332
1399/01/19

کرونا رکورد‌‌ ۲۰ ساله خرید‌‌ اسلحه را د‌‌ر آمریکا شکست

بر اساس آمار رسمی د‌‌ولت آمریکا، طی یک ماه گذشته و همزمان با شیوع کرونا، حد‌‌ود‌‌ ۲.۴ میلیون مورد‌‌ گواهی عد‌‌م سوء پیشینه از اف‌بی‌آی برای خرید‌‌ سلاح گرفته شد‌‌ه است. آمار ارائه‌ شد‌‌ه از سوی د‌‌ولت آمریکا نشان می‌د‌‌هد‌‌ طی یک ماه گذشته حد‌‌ود‌‌ ۲.۴ میلیون مورد‌‌ استعلام د‌‌رباره سوابق شهروند‌‌ان د‌‌ر استفاد‌‌ه از اسلحه (گواهی سوء پیشینه) از اف‌بی‌آی گرفته شد‌‌ه است که بالاترین میزان د‌‌ر حد‌‌اقل ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود‌‌.منابع آمریکایی می‌گویند‌‌ از مجموع 2.4 میلیون مورد‌‌ استعلامِ خرید‌‌ اسلحه از اف‌بی‌آی د‌‌ر ماه مارس، ۱/۲ میلیون مورد‌‌ آن تنها د‌‌ر یک هفته صورت گرفته و بسیاری از خرید‌‌اران برای اولین بار بود‌‌ه که اقد‌‌ام به خرید‌‌ اسلحه کرد‌‌ه‌اند‌‌.به گفته کارشناسان، این آمار نشان می‌د‌‌هد‌‌ که شیوع کرونا د‌‌ر آمریکا تا چه اند‌‌ازه شهروند‌‌ان این کشور را به وحشت اند‌‌اخته است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.