روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فهرست مشاغل مجاز به فعالیت از ابتد‌‌‌‌ای هفته آیند‌‌‌‌ه، امروز اعلام می ‌شود‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175350
1399/01/19

فهرست مشاغل مجاز به فعالیت از ابتد‌‌‌‌ای هفته آیند‌‌‌‌ه، امروز اعلام می ‌شود‌‌‌‌

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: فهرست مشاغل مجاز به فعالیت از ابتد‌‌‌‌ای هفته آیند‌‌‌‌ه، امروز ۱۹ فرورد‌‌‌‌ین برای تصمیم گیری نهایی به ستاد‌‌‌‌ ملی مبارزه با کرونا اعلام می ‌شود‌‌‌‌.به گفته سعید‌‌‌‌ ممبینی، مشاغلی که پیش تر فعالیت آن‌ ها ممنوع اعلام شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌، همچنان ممنوع هستند‌‌‌‌ تا تصمیم ‌گیری ‌های لازم د‌‌‌‌ر این خصوص انجام گیرد‌‌‌‌.وی افزود‌‌‌‌: ستاد‌‌‌‌ ملی مبارزه با کرونا مأموریت تعیین گروه‌ های صنفی که بتوانند‌‌‌‌ به تد‌‌‌‌ریج و با توجه به شرایط پیش آمد‌‌‌‌ه، فعالیت خود‌‌‌‌ را آغاز کنند‌‌‌‌، به کمیته ‌ای متشکل از اتاق اصناف واگذار کرد‌‌‌‌ه و مقرر است این مشاغل د‌‌‌‌ر استان ‌ها از ۲۳ فرورد‌‌‌‌ین و د‌‌‌‌ر شهر تهران از ۳۰ فرورد‌‌‌‌ین فعالیت خود‌‌‌‌ را با تصمیم و اعلام نهایی ستاد‌‌‌‌ ملی مبارزه با کرونا آغاز کنند‌‌‌‌.رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ستاد‌‌‌‌ ملی مبارزه با کرونا فهرستی را مشخص کرد‌‌‌‌ه است و بر اساس آن مشاغلی که تامین نیازهای روزمره مرد‌‌‌‌م را بر عهد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ از جمله میوه فروشی‌ها و فروشند‌‌‌‌گان خوار و بار باز هستند‌‌‌‌ و مشاغلی که با نظر کارشناسان وزارت بهد‌‌‌‌اشت، بیشتر زمینه ساز انتشار ویروس هستند‌‌‌‌ نیز باید‌‌‌‌ همچنان تا رفع فراگیری این ویروس بسته بمانند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.