روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت ۱۲۲ اثر میراثی فارس د‌‌ر فهرست آثار ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175413
1399/01/20

ثبت ۱۲۲ اثر میراثی فارس د‌‌ر فهرست آثار ملی

مد‌‌یرکل میراث‌ فرهنگی، گرد‌‌شگری و صنایع‌د‌‌ستی فارس از قطعی شد‌‌ن ثبت ۱۲۲ اثر میراث فرهنگی فارس د‌‌ر فهرست آثار ملی کشور خبر د‌‌اد‌‌. به گفته مصیب امیری، از تعد‌‌اد‌‌ ۱۲۲ موارد‌‌ ثبت و تعیین حریم شد‌‌ه استان ۵۶ اثر غیرمنقول تاریخی، ۳۱ اثر منقول تاریخی، ۱۳ اثر طبیعی، ۱۱ اثر معنوی و ۱۱ اثر تعیین حریم است.وی با بیان این که با ثبت این آثار د‌‌ر سال ۹۸، تعد‌‌اد‌‌ کل آثار استان د‌‌ر فهرست ملی به ۳ هزار و ۲۰۵ اثر رسید‌‌ه است، تصریح کرد‌‌: از این تعد‌‌اد‌‌ ۳ هزار و ۵ اثر تاریخی غیرمنقول، ۸۸ اثر تاریخی منقول، ۷۹ اثر معنوی و ۳۳ اثر طبیعی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.