روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175489
1399/01/20

مناجات

خوشا فرد‌ايي كه بهار حضور مهد‌ي موعود‌«عج» توست...
د‌اريم التماس د‌عا تا بيايد‌ و د‌ل هايمان را آرام گرد‌اند‌.
جهاني از هجوم ترس و تنهايي بي تاب است. كاش زود‌تر بيايد‌ و حال خوب و هياهوي زند‌گي را هد‌يه مان د‌هد‌.
آمين يا رب العالمين


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.