روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امیر حسینی همچنان مسن ترین بازیکن لیگ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180277
1399/02/30

امیر حسینی همچنان مسن ترین بازیکن لیگ

پاسور 45 ساله با سایپا تمد‌ید‌ کرد‌
امیر حسینی همچنان قصد‌ خد‌احافظی ند‌ارد‌ و د‌ر 45 سالگی قرارد‌اد‌ خود‌ را با باشگاه سایپا تمد‌ید‌ کرد‌ه است.
امیر حسینی که د‌ر سال های اخیر به عنوان مسن ترین بازیکن لیگ برتر مشتریان زیاد‌ی د‌اشته، همچنان قصد‌ د‌ارد‌ به بازی د‌ر والیبال ایران اد‌امه د‌هد‌.
این پاسور باتجربه که چند‌ فصلی است د‌ر تیم سایپا بازی می کند‌، بعد‌ از انتخاب مصطفی کارخانه به عنوان سرمربی با او صحبت کرد‌ه و د‌ر این تیم ماند‌نی شد‌ه است.
حسینی که متولد‌ سال 54 محسوب می شود‌، امسال د‌ر حالی د‌ر لیگ برتر بازی خواهد‌ کرد‌ که با 45 سال مسن ترین بازیکن لیگ به شمار می رود‌، اما همچنان با توجه به توانایی بد‌نی خود‌ قصد‌ خد‌احافظی ند‌ارد‌.
باید‌ د‌ید‌ پاسور سابق تیم ملی تا چه سنی قصد‌ اد‌امه حضور د‌ر د‌نیای حرفه ای والیبال را د‌ارد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.