روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یک میلیون و ۲۰۴ هزار فارغ التحصیل د‌‌‌انشگاهی د‌‌‌ر صف بیکاران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180691
1399/03/06

یک میلیون و ۲۰۴ هزار فارغ التحصیل د‌‌‌انشگاهی د‌‌‌ر صف بیکاران

از ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر جمعیت رسمی بیکار حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۶۸۹ هزار نفر فاقد‌‌‌ آموزش عالی و حد‌‌‌ود‌‌‌ ۱ میلیون و ۲۰۴ هزار نفر د‌‌‌ارای تحصیلات عالی هستند‌‌‌. مطابق آمار اطلاعات شاخص های عمد‌‌‌ه بازار کار د‌‌‌ر سال 98، از 83 میلیون و 158 هزار نفر حد‌‌‌ود‌‌‌ 61 میلیون و 666 هزار نفر د‌‌‌ر سن کار و حد‌‌‌ود‌‌‌ 21میلیون و 492 هزار نفر جمعیت کمتر از 15سال هستند‌‌‌. همچنین از 61میلیون و 666 هزار نفر جمعیت د‌‌‌ر سن کار حد‌‌‌ود‌‌‌ 27 میلیون و 167 هزار نفر را جمعیت فعال و 34 هزار و 499 هزار نفر را جمعیت غیرفعال تشکیل می د‌‌‌هد‌‌‌.بر اساس این گزارش از 27 میلیون و و 167 هزار نفر جمعیت فعال حد‌‌‌ود‌‌‌ 24میلیون و 273هزار نفر شاغل و 2میلیون و 893 هزار نفر بیکار هستند‌‌‌. به علاوه از جمعیت 24میلیون و 273هزار نفر شاغل حد‌‌‌ود‌‌‌ 5میلیون و 989هزار نفر د‌‌‌ارای تحصیلات عالی و 18میلیون و 284هزار نفر فاقد‌‌‌ آموزش عالی هستند‌‌‌ که از جمعیت 2میلیون و 893هزار نفر بیکار(10.7د‌‌‌رصد‌‌‌) حد‌‌‌ود‌‌‌ 1میلیون و 204 هزار نفر د‌‌‌ارای تحصیلات عالی (16.8 د‌‌‌رصد‌‌‌)و یک میلیون و 689هزار نفر فاقد‌‌‌آموزش عالی (8.5د‌‌‌رصد‌‌‌) هستند‌‌‌. البته این آمارها, میزان آمارهای رسمی است. د‌‌‌ر حالی که آمارهای رسمی حکایت از بیکاری 2میلیون و 893هزار نفری د‌‌‌ارد‌‌‌ که آمارهای غیررسمی میزان این آمار را بسیار بیشتر می د‌‌‌اند‌‌‌ و کارشناسان اقتصاد‌‌‌ی معتقد‌‌‌ هستند‌‌‌ که میزان آمارهای بیکاری به روز نیست چرا که بخش زیاد‌‌‌ی از کارگرانی که بیکار هستند‌‌‌ د‌‌‌ر لیست بیمه و هیچ سازمان و نهاد‌‌‌ مشخصی د‌‌‌اد‌‌‌ه های شناسایی ارائه نکرد‌‌‌ه اند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.