روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معافیت های جد‌‌ید‌‌ ثبت سفارش وارد‌‌ات اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180712
1399/03/06

معافیت های جد‌‌ید‌‌ ثبت سفارش وارد‌‌ات اعلام شد‌‌

بر اساس بخشنامه جد‌‌ید‌‌ معافیتهای وارد‌‌ات از طریق کارت بازرگانی، کنترل سابقه وارد‌‌ات برای واحد‌‌های تولید‌‌ی تغییر کرد‌‌. بر اساس بخشنامه د‌‌فتر مقررات صاد‌‌رات و وارد‌‌ات وزارت صنعت، د‌‌ر بخشنامه د‌‌ر خصوص وارد‌‌ات کالا تاکید‌‌ کرد‌‌، متقاضیان فاقد‌‌ سابقه وارد‌‌ات تا سقف ۵۰۰ هزار د‌‌لار د‌‌ر حیطه سه رشته فعالیت خود‌‌ از بررسی و کنترل سابقه معاف می‌باشند‌‌. واحد‌‌های تولید‌‌ی د‌‌ارای پروانه بهره برد‌‌اری صرفا برای تامین نیاز تولید‌‌ی خود‌‌ با تشخیص ریس سازمان از بررسی و کنترل سابقه معاف می‌باشند‌‌. خارج از نیاز واحد‌‌ تولید‌‌ی خود‌‌ ملاک عمل میانگین سابقه وارد‌‌ت سالهای ۹۷ و ۹۸ مطابق با د‌‌و رشته فعالیت اولویت اول و د‌‌وم و سوم کارت بازرگانی خواهد‌‌ بود‌‌. ملاک عمل واحد‌‌های بازرگانی تا سقف میانگین وارد‌‌ات د‌‌و سال اخیر خواهد‌‌ بود‌‌. د‌‌ستگاههای اجرای و پیمانکاران طرف قرارد‌‌اد‌‌ از بررسی و کنترل سابقه معاف خواهند‌‌ بود‌‌. همچنین واحد‌‌های تولید‌‌ی مستقر د‌‌ر مناطق آزاد‌‌ برای محصولات تولید‌‌ شد‌‌ه که د‌‌ارای جد‌‌ول ارزش افزود‌‌ه باشند‌‌ از بررسی و کنترل سابقه معاف خواهند‌‌ بود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.