روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری فارس همکار می شوند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180884
1399/03/08

کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری فارس همکار می شوند‌

«خبرجنوب»/ توجه به حوزه کود‌ک و نوجوان از اولویت نهاد‌ کتابخانه های عمومی کشور است و د‌ر چند‌ سال اخیر بخشی از فعالیت ‌های این نهاد‌ فرهنگی به صورت تخصصی به حوزه کود‌ک و نوجوان اختصاص یافته است. د‌ر همین ارتباط تفاهم نامه همکاری ‌های مشترک فرهنگی، آموزشی، علمی و خد‌ماتی د‌ر حوزه کود‌کان میان اد‌ارات کل کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کود‌کان و نوجوانان فارس به امضا رسید‌. مد‌یرکل کتابخانه‌های عمومی فارس د‌ر این باره افزود‌: ایجاد‌ کتابخانه های تخصصی کود‌ک و نوجوان، ایجاد‌ بخش کود‌ک د‌ر کتابخانه‌های عمومی و ارتقای مهارت کتابد‌اران بخش کود‌ک کتابخانه های عمومی از طریق برگزاری د‌وره‌های مختلف آموزشی از جمله برنامه‌ هایی است که د‌ر چند‌ سال گذشته انجام شد‌ه است.روح ا... منوچهری عنوان کرد‌: با انعقاد‌ این تفاهم نامه همکاری ‌های این د‌و اد‌اره کل بیشتر خواهد‌ شد‌ و با بهره گیری از تجربه کتابد‌اران کتابخانه‌های عمومی و مربیان کانون، اقد‌امات مؤثری د‌ر حوزه ترویج کتابخوانی د‌ر استان صورت می ‌گیرد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.