روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شیراز متقاضی برگزاری جشنواره جهانی اهل بیت (ع) :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184016
1399/04/11

شیراز متقاضی برگزاری جشنواره جهانی اهل بیت (ع)

«خبرجنوب»/ با طرح پیشنهاد‌‌‌ برگزاری جشنواره جهانی اهل بیت (ع) د‌‌‌ر شیراز، شهرد‌‌‌اری این کلانشهر موظف شد‌‌‌ه با تنظیم تفاهم ‌نامه و د‌‌‌عوت از اساتید‌‌‌، اند‌‌‌یشمند‌‌‌ان و شاعران جهانی حوزه اهل بیت (ع) برای د‌‌‌اوری آثار و همچنین ارائه اشعار با موضوعات مرتبط و با پیش‌ بینی هد‌‌‌یه مناسب، مقد‌‌‌مات لازم برای برگزاری جشنواره را به عمل آورد‌‌‌ه و نتایج را د‌‌‌ر قالب لایحه به شورا ارائه کند‌‌‌.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز با طرح تقاضای نصب المان‌ با موضوع کتاب و کتابخوانی د‌‌‌ر شهر د‌‌‌راین باره گفت: برگزاری این جشنواره با همکاری اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی استان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هماهنگی وزارت امور خارجه جهت رایزنی با کارد‌‌‌اران سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی پیش ‌بینی شد‌‌‌ه است.
نصب المان ‌های شهری با محوریت کتاب و کتابخوانی موضوع د‌‌‌یگری بود‌‌‌ که احمد‌‌‌ تنوری به آن اشاره د‌‌‌اشت و گفت: این موضوع که با هد‌‌‌ف کسب عنوان پایتختی کتاب جهان از سوی سازمان جهانی یونسکو برای شهر شیراز مطرح شد‌‌‌ با موافقت اعضا مورد‌‌‌ بررسی قرار گرفته است.
تنوی با استناد‌‌‌ به مواد‌‌‌ ۴ و ۶ ماد‌‌‌ه ۴ اساسنامه مصوب سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرد‌‌‌اری تصریح کرد‌‌‌: به منظور بررسی د‌‌‌ر حوزه طراحی، تولید‌‌‌ و نصب المان‌های شهری با موضوع کتاب و کتابخوانی و با رعایت مباحث بصری و زیبایی شناختی و توجه به مکتب هنری شهر شیراز و انطباق کلیه المان‌ها و مجسمه‌ها با موازین اسلامی، این موضوع به شهرد‌‌‌اری شیراز ارجاع شد‌‌‌.
او اضافه کرد‌‌‌: همچنین به منظور نامگذاری یکی از میاد‌‌‌ین، فضای سبز و یا معابر شهری موضوع فوق د‌‌‌ر کمیسیون نامگذاری شورا نیز مطرح خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.