روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
اخرین خبرها

 • توزیع کارت ورود‌‌ به جلسه کنکور کارشناسی ارشد‌‌ ناپیوسته د‌‌رشیراز
 • اشتباهات رایج گیاه‌خواران
 • وضعیت سرمایه اجتماعی د‌ر استان فارس
 • تکانی از د‌‌‌ارالرحمه
 • برپایی ارد‌وهای نیم روزه د‌ر نمایشگاه د‌ائمی د‌فاع مقد‌س فارس
 • کانون فرهنگی هنری «منتظران ظهور» ازفارس د‌‌ر جمع۶ کانون برتر مسابقات کتابخوانی کشور
 • چگونه زود‌تر از همه وارد‌ موج د‌وم کرونا شد‌یم؟
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیات مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • اعلام زمان پرداخت فوق ‌العاده ویژه کادر درمان
 • پاکدل، رئیس فدراسیون: شیراز قطعا میزبان رقابت‌های قهرمانی هندبال جوانان آسیا است
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  جهان خبر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 184086
  1399/04/11

  جهان خبر

  تصمیم اروپا درباره بازگشت تحریم‌ ها
  سفیر کشورمان در لندن از تصمیم شورای اروپا برای بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران خبر داد. حمید بعیدی‌ نژاد اظهار کرد: «معاون سیاسی وزارت خارجه فرانسه، فیلیپ اره را، در جلسه سالانه شورای اروپایی سیاست خارجی ECFR20 عنوان کرد که بر اساس آن چه فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه اخیر خود اعلام کرده ‌اند، سه کشور اروپایی از پیشنهاد آمریکا برای اسنپ بک (بازگشت تحریم‌ های بین‌المللی علیه ایران) حمایت نخواهند کرد».

  ادامه تلاش‌های هوک برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در دیدار با نتانیاهو
  نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست‌وزیر اسرائیل مواضع کشورش درباره پایان یافتن تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران را تکرار کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است،
  در یک کنفرانس مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل درباره پایان یافتن تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری گفت که آمریکا و اسرائیل درباره خطرات پایان یافتن تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران دیدگاه مشترکی دارند. هوک در ادامه مدعی شد: به خاطر توافق ناکارآمد هسته‌ای، ایران ظرف چهار ماه قادر خواهد بود آزادانه جت‌های جنگی، هلیکوپترها، کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها، سامانه‌های آتش‌بار و موشک‌هایی با برد معین را وارد کند. از آن‌ پس ایران در موقعیتی خواهد بود که این تسلیحات و فناوری‌های آن‌ها را به حلقه‌های نیابتی‌شان مانند حزب‌ا...، جهاد اسلامی فلسطین، حماس، گروه‌های شیعه در عراق، شبکه‌های شبه‌نظامی سوریه در بحرین و حوثی‌ها در یمن صادر کند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: آخرین چیزی که این منطقه به آن احتیاج دارد سلاح‌های بیشتر ایرانی است. وقتی به خطرات پایان یافتن تاریخ تحریم تسلیحاتی نگاه کنیم، می‌بینیم که این خطری برای امنیت اسرائیل است چرا که هیچ کشوری بیش از ایران پشتیبان تروریسم و یهودی‌ستیزی نیست.

  زمزمه های کناره گیری ترامپ از انتخابات
  شبکه آمریکایی فاکس نیوز گزارش کرد که رئیس جمهور کنونی ایالات متحده ممکن است در صورت عدم شانس برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از این رقابت کناره گیری کند. این شبکه خبری از احتمال انصراف ترامپ از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در صورت رسیدن به این نتیجه که شانسی برای پیروزی در این انتخابات ندارد، خبر داد. شبکه خبری فاکس نیوز شبکه محبوب دونالد ترامپ گزارش داد در صورتی که ترامپ به این نتیجه برسد که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از شانسی برخوردار نیست ممکن است از رقابت در این انتخابات کناره گیری کند. فاکس ‌نیوز این ادعا را به نقل از منابع مطلع در حزب جمهوری‌خواه گزارش داده و از نگرانی این حزب برای انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر با توجه به نتایج ضعیف وی در نظرسنجی‌ها خبر داد. «جو بایدن»، رقیب انتخاباتی ترامپ و نامزد حزب دموکرات در حال حاضر به طور میانگین در نظرسنجی‌های انتخاباتی ۹ درصد از ترامپ پیش افتاده است.

  اضافه شدن عبارت «توکل بر خدا» بر روی پرچم یکی از ایالت‌های آمریکا
  یکی از ایالت های آمریکا برای مقابله با نژادپرستی و حذف نمادهای یادآور برده داری، پرچم خود را تغییر می دهد.
  در پرچم ایالت می سی سی پی، نمادی از دوره «اتحاد ایالت های جنوبی» آمریکا قرار دارد. هم اکنون این نماد یادآور دوره برده‌ داری است.
  پارلمان ایالت می سی سی پی (در جنوب آمریکا) با تصویب طرحی، تصمیم گرفت با تغییر پرچم ایالتی، نماد «اتحاد ایالت های جنوبی» در آن را حذف کند.
  گفتنی است پرچم جدید نباید علامت اتحاد ایالت های جنوبی را داشته باشد ولی باید عبارت «به خدا اعتماد داریم» (توکل بر خدا) داشته باشد.
  در اسکناس دلار آمریکا نیز عبارت «توکل بر خدا» وجود دارد.

  شورای اروپا ممنوعیت سفر اتباع آمریکا را تمدید کرد
  شورای اروپا از تمدید عدم اجازه ورود شهروندان آمریکایی به این قاره به دلیل ترس از شیوع کرونا خبر داد. شورای اروپا دستورالعملی در خصوص شهروندان ۱۴ کشور که از امروز چهارشنبه اجازه ورود به قاره سبز دارند را صادر کرد؛ اما اعلام کرد که شهروندان آمریکا و برخی کشورهای دیگر کماکان به دلیل انتشار گسترده کرونا مجاز نیستند به قاره اروپا وارد شوند. شهروندان کشورهای الجزیره، استرالیا، کانادا، گرجستان، ژاپن، مونته نگرو، مراکش، نیوزیلند، رواندا، صربستان، کره جنوبی، تایلند، تونس و اوروگوئه مجوز ورود به قاره اروپا را دارند.
  در دستورالعمل صادره از سوی شورای اروپا در این خصوص آمده است: اتباع کشورهای آمریکا، روسیه و برزیل نمی توانند به قاره اروپا وارد شوند. گفتنی است، پس از شیوع گسترده ویروس کرونا درجهان و اعلام همه ‌گیری آن از سوی سازمان بهداشت جهانی، آمریکا رتبه نخست مبتلایان و جان باختگان بر اثر این ویروس را به خود اختصاص داده است؛ بر این اساس، شهروندان این کشور از ورود به اتحادیه اروپا محروم هستند.

  درخواست ترامپ از دو معترض برای تسلیم شدن؛ تصویرتان را داریم!
  رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کسانی که به مجسمه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور این کشور حمله کرده‌ اند، به ۱۰ سال زندان محکوم می ‌شوند.رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری نوشت: «ما در حال تعقیب دو آشوب‌ طلب هستیم که روی مجسمه باشکوه جورج واشنگتن در منهتن رنگ پاشیدند. ما تصویر آن‌ها را داریم. آن‌ ها تعقیب و براساس قانون یادمان‌ ها و تندیس‌ ها به ۱۰ سال زندان محکوم خواهند شد. هم‌ اکنون تسلیم شوید!».
  طی دو روز گذشته یک مرد و یک زن در منطقه منهتن شهر نیویوک به دو مجسمه متعلق به جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا که در پارک میدان واشنگتن واقع شده است، رنگ پاشیده و صورت مجسمه‌ ها را قرمز کردند. به دنبال شعله‌ ور شدن اعتراض‌ ها علیه نژاد پرستی، معترضان همچنین مجسمه توماس جفرسون سومین رئیس جمهور این کشور و کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا را در روزهای اخیر سرنگون کردند.

  سرقت 280 میلیارد ریال یمن توسط تروریست ‌های وابسته به امارات در حضرموت
  عناصر تروریستی وابسته به امارات با همکاری ائتلاف سعودی، 280 میلیارد ریال یمن را به سرقت برده و به مقر این ائتلاف در شهر «مکلا» انتقال دادند. منابع آگاه از سرقت مبالغ زیادی از ریال یمن از بانک مرکزی این کشور توسط عناصر تروریستی وابسته به امارات عربی متحده در شرق یمن خبر دادند. منابع امنیتی حاضر در شهر «مکلا» -مرکز استان حضرموت- به پایگاه خبری «ارم نیوز» گفتند که یگان های وابسته به نیروهای موسوم به «النخبه الحضرمیه» (نیروهای رنجر حضرموت) که وابسته به امارات هستند، اوایل هفته جاری کانتینرهایی به این شهر فرستادند.این منابع تأکید کردند که نیروی هوایی ائتلاف سعودی نیز مسئولیت حمایت هوایی از این کانتینرها را بر عهده داشته است تا سالم به مقر نیروهای ائتلاف سعودی در فرودگاه «الریان» شهر مکلا برسند. ارم نیوز گزارش داد، مبالغ مالی که توسط این کانتینرها به مقر ائتلاف سعودی رسیده، حدود 280 میلیارد ریال یمن است و «همین مسئله باعث شده است که مردم یمن، نگران سقوط هر چه بیشتر ارزش ریال یمن در برابر ارزهای خارجی باشند».

  وزیر کشور لبنان با اعتراف به قتل ۲ نفر جنجال بپا کرد
  وزیر کشور لبنان بعد از این ‌که در یک مصاحبه تلویزیونی به قتل دو تن در جریان جنگ داخلی این کشور اعتراف کرد، با موجی از واکنش ‌های گسترده در شبکه‌ های اجتماعی روبه‌ رو شد. «محمد فهمی» گفت: در سال ۱۹۸۱ بین من و حزبی فعال و بسیار قوی مشکلی پیش آمد، من از مردم، همه و تماشاگران از بابت قتل دو تن عذرخواهی می‌ کنم؛ موضوعی که در آن زمان منجر به درگیری شدید با این حزب شد. وی این گونه ادامه داد: میشل عون (رئیس ‌جمهور فعلی لبنان) در آن زمان ژنرال ارتش بود و به من گفت، محمد تا زمانی که در قید حیات باشم هیچ کس نمی‌ تواند به تو آسیبی بزند. این اظهار نظر حکایت از روابط مستحکم میان این دو مقام لبنانی است. فهمی خاطرنشان کرد: من و خانواده‌ ام هرگز این موضع رئیس ‌جمهور لبنان را فراموش نخواهیم کرد زیرا او از وزیر کنونی که بعد از حادثه قتل با احتمال کشته شدن روبه‌ رو بود، حمایت
  کرد.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.