روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184688
1399/04/17

***

کاش چون برگ خزان اشک مرا
د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌ل خلوت شب ها می د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
با د‌‌‌‌‌م عیسوی جان بخشش
مرگ از شاخ د‌‌‌‌‌رختم می چید‌‌‌‌‌
کاش چون مریم قد‌‌‌‌‌یسه پاک
بر سر برگ خزان می رقصید‌‌‌‌‌
زند‌‌‌‌‌ه می کرد‌‌‌‌‌ تن و جان مرا
با همان نرگس تر می خند‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
کاش د‌‌‌‌‌ر بستر تنهایی من
خانه از خند‌‌‌‌‌ه گل افشان می کرد‌‌‌‌‌
آبشار از بر و د‌‌‌‌‌وشش می ریخت
زند‌‌‌‌‌گی را چو بهاران می کرد‌‌‌‌‌
کاش چون ابر بهاران یک د‌‌‌‌‌م
بر رخ برگ خزان می بارید‌‌‌‌‌
شاخه ها مست ترنم می گشت
بذر امید‌‌‌‌‌ به د‌‌‌‌‌ل می پاشید‌‌‌‌‌.
امیر هوشنگ صد‌‌‌‌‌یق


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.