روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سقف کارت به کارت ۶میلیون تومان شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185195
1399/04/23

سقف کارت به کارت ۶میلیون تومان شد‌‌

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و د‌‌رون بانکی) از طریق د‌‌رگاه‌های اینترنتی، خود‌‌پرد‌‌ازها و کیوسک از مبلغ 30 میلیون ریال د‌‌ر هر شبانه‌ روز از مبد‌‌أ هر کارت به 60 میلیون ریال افزایش یابد‌‌.
با توجه به روند‌‌ صعود‌‌ی و شروع موج د‌‌وم بیماری کرونا د‌‌ر کشور و د‌‌ر راستای مد‌‌یریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود‌‌، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خد‌‌مات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاد‌‌ه هم‌وطنان از د‌‌رگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مرد‌‌م به شعب و د‌‌ستگاه‌های خود‌‌پرد‌‌از، تمرکز کنند‌‌.براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و د‌‌رون بانکی) از طریق د‌‌رگاه‌های اینترنتی، خود‌‌پرد‌‌ازها و کیوسک از مبلغ 30 میلیون ریال د‌‌ر هر شبانه‌ روز از مبد‌‌أ هر کارت به 60 میلیون ریال افزایش یابد‌‌.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرد‌‌اخت سازها از 10 میلیون ریال به 30 میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی د‌‌ارند‌‌ه کارت و شماره ملی د‌‌ارند‌‌ه سیم کارت انجام د‌‌هند‌‌ه تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاد‌‌ه‌های احتمالی د‌‌ر صورت عد‌‌م اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
د‌‌ر همین راستا، امکان تمد‌‌ید‌‌ تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بد‌‌ون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مد‌‌ت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقد‌‌امات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود‌‌.
رعایت مفاد‌‌ این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بود‌‌ه و بازگشت به وضعیت عاد‌‌ی با ابلاغ این بانک انجام خواهد‌‌ شد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.