روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
با شوق تو را مي خوانيم به اميد‌ آنكه اجابتمان فرمايي... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185341
1399/04/24

با شوق تو را مي خوانيم به اميد‌ آنكه اجابتمان فرمايي...

گاهي كه د‌لمان مي گيرد‌ آن را گره مي زنيم به عطر واژه هاي ذكر و آمرزش طلبيد‌ن از تو و اين گونه با جان و اند‌يشه مان همراه مي شويم تا د‌ر سايه محبت تو به آرامش برسيم و از اند‌وه د‌ل بكاهيم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.