روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • رازهای سربه مهر استخوان هایسرگرد‌‌ان
 • اصولگرایان همواره به د‌‌نبال تقابل و د‌‌شمنی و محد‌‌ود‌‌یت هستند‌‌
 • کوتاه از جهان ورزش
 • شیراز را به پایتخت کونگ فو ایران تبدیل می‌کنیم
 • اتحاد‌یه اروپا به ياري تالاب هامون مي آيد‌
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیأت مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • محمله لرزید
 • بعد‌ از منچستر د‌ومیم
 • دزدی نفت از خط لوله تهران - تبریز با تونل
 • روایتی تازه از خونخواهی سردار ایرانی
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  خط و نشان فرماندار شیراز برای مالکان خانه های اجاره ای :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 187061
  1399/05/12

  خط و نشان فرماندار شیراز برای مالکان خانه های اجاره ای

  جلال الدین عرفانی- خبرنگار «خبرجنوب»/ یکی از بخش‌ هایی که از همان ابتدای شیوع کرونا تحت تاثیر این ویروس منحوس قرار گرفت بخش‌های اقتصادی بود، در این بین یکی از بخش‌های جامعه که بیش از بقیه با مشکل مواجه شد بخش املاک اجاره ای بود و در این بین افزایش نرخ اجاره بها - که گاه تا دو سه برابر بود- به قوز بالاقوزی برای این بخش تبدیل شد. مشکلی که با توجه به مصوبه ستاد کرونا کشور تا حدودی حل شد، اما مشکل اصلی در این مصوبه ساز و کار اجرایی آن و نظارت بر اجرایی شدن آن است. موضوعی که باعث شد فرماندار شیراز در دومین جلسه کمیته اجرای مصوبه اجاره بها بار دیگر خط و نشانی برای آن دسته از مشاورین املاک و مالکانی بکشد که بدون توجه به این مصوبه نسبت به افزایش نرخ اجاره بها بیش از مقدار تعیین شده اقدام کرده اند.
  محمد رضا امیری در این باره گفت: افزایش املاک واجاره بها به ویژه در این مدت برای مستاجرین آزار دهنده است، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در شیراز اجرا می شود.
  وی ادامه داد: هر ساله شاهد افزایش اجاره بها به ویژه در فصل تاسبتان هستیم و این امر زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه را از لحاظ معیشتی با بحران های زیادی روبه رو می سازد، در سال جاری قیمت املاک با نرخ بی رویه ای رشد کرده و به دنبال آن شاهد افزایش اجاره بها به شکل بی سابقه ای بوده ایم.
  امیری اظهار داشت: در تلاش هستیم تا ضمن رعایت حقوق مستاجران، مالکان و مشاوران املاک زمینه عبور از شرایط بحرانی را فراهم آوریم.
  فرماندار شیراز ادامه داد: در این راستا در بخش تجاری شاهد بخشش اجاره بها به مبالغ زیادی بودیم ولی با در نظر گرفتن شرایط مالکین از آن ها انتظار نداریم که نسبت به بخشش اجاره بها اقدام کنند و امیدواریم مردم شیراز که کارنامه درخشانی در حمایت از نیازمندان و ترویج دوستی و محبت دارند نسبت به تمدید قرار داد به مبالغ سال گذشته یا درصدی کمتر از سقف اعلام شده اقدام کنند.
  وی خواستار محدود کردن افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای دیگر شیراز از جمله صدرا و خان زنیان نیز شد و گفت: همچنین با همراهی مراجع محترم قضائی و در راستای اجرایی سازی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، حکم تخلیه منازل مستاجرین صادر نمی شود، البته به آن شرط که مستاجر اجاره بهای واحد مسکونی را پرداخت کرده باشد و ملک مورد نظر دچار آسیب دیدگی و خسارت نشده باشد،همچنین چنان چه موجر ملک مورد اجاره را با ارائه مستندات قانونی به فروش رسانده باشد در مهلت تعیین شده مستاجر مکلف به تخلیه منزل است.رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیراز هم دراین باره گفت: بخشیدن ۶میلیارد تومان اجاره بها از سوی مالکین در شیراز به جلوگیری از ورود بیش از یک هزار پرونده در مراجع قضائی منجر شده است. عبداللهی با اشاره به این که از بعد از شیوع کرونا هیچ حکم تخلیه ای در شیراز صادر نشده است خواستار ابلاغ مصوبه ستاد ملی کرونا به شوراهای حل اختلاف و آگاه سازی در زمینه اجرای این مصوبه شد.
  وی در خصوص آخرین وضعیت ثبت نام تسهیلات 30 میلیون تومانی ودیعه مسکن در کلان شهر شیراز گفت: اینکه گفته می شود ثبت نام در این طرح باعث می شود فرم (ج) متقاضیان مسکن ملی قرمز می شود یک برداشت نادرست است. نماینده اتاق اصناف شیراز هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این حوزه گفت: یکی از اقدامات ما در حوزه مسکن های اجاره ای در ماه های اخیر، تشکیل کمیته صلح و سازش بود که این کار باعث بخشش اجاره مغازه شد.
  ‬‬‬علی رهایی با اشاره به حضور نمایندگانی از فرمانداری، اتحادیه املاک و اصناف در این کمیته گفت:تا کنون ١٠٠شکایت به این کمیته اعلام شده که بیش از ٧٠مورد آن در همان مراحل اولیه مشاوره حل شده و به تشکیل پرونده نرسید و مابقی منجر به تشکیل پرونده
  شد. نایب رئیس اتحادیه املاک شهر شیراز نیز در این جلسه گفت: بعد از ابلاغ مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ اجاره به بخشنامه از طریق پیامک و فضای مجازی به بنگاه‌های املاک اطلاع رسانی شد و برای حسن اجرای این مصوبه ۵۰نفر از بازرسان این مصوبه را به همه مشاورین املاک اطلاع رسانی کردند.یزدان پناه ادامه داد: متاسفانه تفسیرهای متفاوتی از این بخشنامه وجود دارد که با حضور کارشناسان حقوقی سعی شده این مشکل حل شود به طوری که برخی از مشاورین املاک در صدرا از این بخشنامه- مبنی بر افزایش نرخ اجاره بها تا 15 درصد- بی اطلاع هستند یا نسبت به اجرای آن امتناع می کنند و نیازمند این است که مصوبه به صورتی شفاف تر ارائه شود.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.