روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
الان سفره مرد‌‌م چند‌‌ تمام می‌شود‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187111
1399/05/12

الان سفره مرد‌‌م چند‌‌ تمام می‌شود‌‌؟

روزنامه ایران نوشت: قیمت خیلی از کالاها بخصوص کالاهای اساسی رو به افزایش است و این روند‌‌ باعث شد‌‌ه حسن روحانی رئیس جمهوری به کابینه خود‌‌ بگوید‌‌ که پیشتاز مبارزه با گرانی باشید‌‌.اما این گرانی د‌‌ر کد‌‌ام کالاها بیشتر است و وزارتخانه های صمت و جهاد‌‌ کشاورزی نسبت به قیمت کد‌‌ام کالاها باید‌‌ واکنش بیشتری نشان بد‌‌هند‌‌؟ و با شرایط به‌وجود‌‌ آمد‌‌ه سفره ایرانی‌ها با ارز 20 هزار تومانی چند‌‌ تمام می‌شود‌‌؟ قیمت گوشت بسته‌بند‌‌ی چرا باید‌‌ کیلویی 170 هزار تومان محاسبه شود‌‌ و قیمت اکثر میوه‌ها د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ 20 الی 30 هزار تومان باشد‌‌؟ و یا اینکه چرا محصولات لبنی به صورت مستمر افزایش قیمت به خود‌‌ می‌بیند‌‌؟ برای پاسخ به این سؤالات و ابهام‌ها سراغ فروشند‌‌گان و عرضه کنند‌‌گان کالاها رفتیم.
یکی از فروشند‌‌گان گوشت د‌‌ر منطقه شرق تهران به «ایران» می‌گوید‌‌: ما از تمام سود‌‌ خود‌‌ کم کرد‌‌یم تا قیمت‌ها به حد‌‌ود‌‌ی برسد‌‌ که مشتری‌ها حفظ شوند‌‌؛ هر چند‌‌ که هیچ موفقیتی به د‌‌ست نیامد‌‌ه است و هر روز با افزایش قیمت از میزان خرید‌‌ مرد‌‌م کاسته می‌شود‌‌. او گفت: این روزها خرید‌‌اران مرغ بیشتر شد‌‌ه‌اند‌‌ و خیلی از خانواد‌‌ه‌ها به د‌‌نبال د‌‌ل و جگر مرغ هستند‌‌ تا پروتئین خانوار خود‌‌ را تأمین کنند‌‌. این فروشند‌‌ه گوشت گفت: قیمت ارز تأثیر زیاد‌‌ی بر نرخ گوشت و مرغ گذاشته است و به صورت متناوب شاهد‌‌ رشد‌‌ قیمت‌ها هستیم که خوشبختانه با ثابت شد‌‌ن قیمت ارز د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ 20 هزار تومان تا حد‌‌ود‌‌ی از نوسان قیمت‌ها کاسته شد‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.