روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • افشای راز عجیب د‌‌ر د‌‌عوای خانواد‌‌گی!
 • کوتاه از جهان ورزش
 • افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های ۶۵٠ میلیاردی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شیراز
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیأت مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • ظریف : کسانی که آغازگر جنگی باشند، پایان‌ دهنده آن نخواهند بود
 • وزیر اقتصاد کد بورسی دارد؟
 • ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر
 • هفته د‌فاع مقد‌س و د‌همین آیین سه ‌شنبه ‌های تکریم
 • همراهی سپاه فجر و برق منطقه ای فارس برای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار فارس
 • ارزيابي 160 اثر علمي- پژوهشي نجوم دانش آموزان در داراب
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  خواهر من جواهر من :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 187129
  1399/05/12

  خواهر من جواهر من

  زینب دانشور/ واژه در برابر بزرگی اش عاجز است و برای فهمیدن احساسی که خدا در وجودش به ودیعه گذاشته، باید به عمق روحش پی ببری. یک هدیه معنوی از جانب پروردگار به نام خواهر.
  برخی آبجی صدایش می زنند و بعضی ها همشیره، دده یا حتی شاباجی؛ اما خواهر تنها کلمه نیست، حضوری است رویایی که بودنش را باید قدر دانست. انسانی که با هستی اش آرامی و خیالت راحت که قلبی ورای سینه ات برای تو می تپد. ذهنی که نگران غمت است و هر لحظه دلتنگ دیدارت.
  کودکی های ما در خاطره های شیرینی خلاصه می شود که با خواهر و برادرهایمان داشتیم اما آن ها که لذت خواهر داشتن را چشیده اند بیشتر
  می فهمند این گوهر چه اندازه از کودکی تاکنون در دوره حیاتشان نقش داشته است.
  اسباب بازی هایمان را شریک شدیم، مداد رنگی هم را استفاده کردیم، به هم املا گفتیم و آخر سر با هم جنگیدیم و موهای هم را چنگ انداختیم. پس از همه این ها یک قهر نیم ساعته بود و بعد آغوش‌های خواهرانه و فراموشی. بزرگتر شدیم و با مشورت رشته تحصیلی انتخاب کردیم، با راهنمایی هم شریک زندگی برگزیدیم و فرزندان یکدیگر را چون نتیجه عمرمان دوست داشتیم. برای همه این موارد، خواهرها نقشی پررنگ تر و سازنده تر ایفا کرده چرا که حس مادرانگی و دلسوزی خواهرها غریزی است و نمی توان منکر شد.
  اگر با خانواده به مشکلی برخوردیم خواهر دستگیرمان بود و حتی اگر دلتنگ بودیم و پر از گلایه گوش و شانه خواهر پناه ما. هر قدم که برداشتیم هوای ما را داشت و هرجا کم آوردیم پشتمان ایستاد و هرگز فرصتی نبود تا به زبان بیاوریم چقدر مهم و عزیز و با ارزش اند.
  شاید شما هم در فضای مجازی بارها شاهد پیام های متفاوت روز خواهر بوده اید اما اگر دقیق تر بخواهید بدانید امروز یعنی 2 آگوست (اولین یکشنبه اوت هر سال) در تقویم جهانی و 12 مرداد در تقویم شمسی 99 روز خواهر نامیده شده است. پس فرصت عشق ورزی به این دردانه زندگی را از دست ندهید.
  روز جهانی خواهر
  در طول سال روزهایی زیادی برای قدردانی از نزدیکان و عزیزان در تقویم ثبت شده مانند روز پدر، مادر، معلم و … اما روز خواهر روزی است که فراموش شده، هرچند ارزشش قابل انکار نیست و بزرگداشتش لازم. دلیل اصلی چرایی نامگذاری این روز به خصوص به نام روز خواهر مشخص نیست اما هرچه هست لزوم این بزرگداشت است. زنان و دختران در همه جوامع محترم و با ارزش اند و برای نشان دادن این اهمیت روزهای متفاوتی را بنا به مناسبت های مختلف به نام آن ها نام گذاری کرده اند. در ایران نیز تولد حضرت فاطمه (س) را روز زن و تولد حضرت معصومه (س) را روز دختر نامیده اند چه خوب می شد اگر تولد حضرت زینب (س) را به پاس فداکاری های وی برای برادرش حسین (ع) به نام روز خواهر نام گذاری شود روزی که در تقویم جهانی هست و در تقویم ایرانی نیست.
  اولین بار سازمان ملل متحد بود که با نام گذاری روز زن تلاش کرد تا نابرابری های جنسیتی را کاهش دهد، قبلا روز دختر مصادف بود با روز جهانی زن ( ۸ مارس) ولی از سال ۲۰۱۱ روز ۱۱ اکتبر هر سال روز دختر نامیده شد و روز 2 اوت روز خواهر.

  فواید شگفت انگیز خواهر داشتن
  هر یک از اعضای خانواده جایگاه و نقشی بزرگ دارند. اگر به هر دلیلی یکی از آن ها نباشد خانه چیزی کم دارد. وجود یک دختر نه تنها برای پدر و مادر بلکه برای پسر یا دختر دیگر در خانواده نیز بسیار مهم است. نقش تربیتی والدین نکته ای بغرنج و ظریف است اما علاوه بر آن ها دختر نیز به علت عواطف و احساسات خاص خود می تواند در تربیت خواهر و برادرهای دیگر خود بسیار اثرگذار باشد.
  داشتن خواهر به فرزندان کمک می کند تا مستقل تر و خوشبین تر شوند، هم چنین به آن ها کمک می کند تا توانایی مقابله با مشکلات را توسعه دهند. دخترانی که دارای خواهر هستند در زندگی خود باهوش‌تر و مستقل‌ترند و زندگی موفق‌تری دارند چرا که علاوه بر داشتن الگویی به نام مادر، الگوی دیگری نیز دارند که راحت تر می توانند با او درد و دل کنند. پسران نیز نیاز دارند که کسی را در خانه داشته باشند که حرف آن ها را بدون آنکه نصحیت شان کنند بشنوند، یک خواهر می تواند این نقش را برای برادر خود ایفا کند.تحقیقات نشان می‌دهد معمولاً پسرهایی که فقط دارای برادر هستند نسبت به دیگر پسرها در مدرسه عملکرد ضعیف‌تری دارند و نمرات پایین‌تری می‌گیرند.در خانواده ای با تعداد زیادی از دختران، دو خواهر تاثیر مثبتی بر رشد جاه طلبی دارند، آن ها تمایل دارند که به اهدافشان دست یابند و خودشان بهتر عمل کنند، این افراد در رشد شغلی نیز موفق تر هستند، زیرا حس قوی انگیزه و هدف برای رسیدن به چیزی که می خواهند را دارند.خواهران به برادران خود کمک می کنند تا مهارت های ارتباطی با زنان را توسعه دهند، برای این افراد راحت تر است که یک زبان مشترک با جنس مخالف پیدا کنند، آن ها طرز رفتار صحیح را به دختران می آموزند و به آن ها کمک می شود تا طبیعت زنانه را بهتر درک کنند.
  خواهران به ما عشق و مراقبت می دهند و همیشه با ما خواهند بود، بنابراین، والدین و نیز خود کودکان باید رابطه قوی و سالم بین خواهر و برادر را ترویج دهند تا کانون بهتر و مثبت تری داشته باشند.
  طبق تحقیقات، رشد با یک خواهر، زندگی شما را به سوی بهتر شدن سوق می دهد، هرچند دعواهای خواهر و برادری و حتی دو خواهر با هم زیاد اتفاق می افتد اما این یک اتفاق طبیعی است که به هیچ عنوان قابل مقایسه با دیگر افراد نیست. در ادامه به فواید خواهر داشتن اشاره شده است.
  توانایی برقراری ارتباط بهتر:
  زمانی که حداقل یک خواهر وجود دارد خانواده ها تمایل دارند بیشتر در مکالمه شرکت کنند. دختران اعضای خانواده را به حرف زدن تشویق
  می کنند در حالی که پسرها مسائل را در خود نگه می دارند، محققان دانشگاه هاروارد می گویند: خانواده ها با بودن دو خواهر تمایل دارند که یک محیط خانوادگی گویاتر داشته باشند.هر کسی که با یک خواهر بزرگ شود می تواند دچار بیان احساسی باشد که در دوران نوجوانی رخ می دهد، معمولاً گریه غیرقابل کنترل و فریادهای بسیاری دارند، روشن کردن همه آن روزهای تاریک چیزی است که باعث می شود ما به عنوان یک بزرگسال بهتر ارتباط برقرار کنیم.
  شما را خوشحال می کنند:
  نتایج تحقیق نشان داد که خواهران شما را خوشحال می کنند. شرکت کنندگانی که با خواهر بزرگ تر شده اند بیشتر در میان همه بزرگسالان راضی هستند، چه به این دلیل بود که آن ها محبت را پرورش می دادند, مانند دست گرفتن یا در آغوش گرفتن یا ارتباط باز, این برهم کنش ها نشان می داد که آن ها به خواهر و برادرهای خود علاقه دارند.

  تشکیل پیوندهای قوی:
  پیوند شما با خواهرتان با دوستی متفاوت است، شما اطلاعات, تجربیات و بحث هایی را به اشتراک می گذارید که عمیق تر از مکالمه ای است که با نزدیک ترین دوستانتان خواهید داشت.
  این فقط پیوند بین خواهران نیست بلکه یک پیوند برادر و خواهر
  می تواند به همان اندازه قوی باشد، روابط خواهر و برادر قطعاً به شما تمام ابزارهایی را برای ایجاد دوستی قوی در آینده می دهند, حتی اگر مجبور باشید از طریق کودکی برای رسیدن به آنجا مبارزه کنید.

  کمک به سلامت روان:
  نتایج مطالعه منتشرشده در مجله روانشناسی خانواده اظهار می دارد که داشتن یک خواهر در خانواده, سلامت روانی مثبت را ارتقا می بخشد، این مطالعه توضیح داد که فرزندان با حداقل یک خواهر افکار منفی کمتری دارند که منجر به نتیجه بهتر سلامت روانی می شود.
  ابراز احساسات, تقویت حس مثبت و داشتن یک شانه برای تکیه دادن در زندگی, مربوط به داشتن خواهر است که از سنین جوانی پرورش می یابند، در نتیجه شما به طور طبیعی با این تقویت و فضای مثبت تکامل پیدا می کنید.
  شما از خواهرتان بیشتر از برادرتان چیز یاد می گیرید:
  کارشناسان می گویند که یک خواهر تمایل بیشتری به یاد دادن دارد، به خصوص خواهران بزرگ تر. خواهرهای بزرگ تر مدام مشغول تدریس هستند، خواهر و به خصوص خواهر بزرگ تر, بدون توجه به جنسیت فرزند کوچک تر, اغلب نقش مدیر را برعهده می گیرند.

  رقابتی تر و متمایل به هدف:
  اگرچه گرفتن لباس یک پاداش برای داشتن خواهر است اما رشد شخصی یک سرمایه بزرگ برای هر خانواده است، آن ها شما را به سمت محور هدف سوق می دهند که به خاطر رقابت طبیعی خواهر و برادر است. یک کارشناس می گوید من فکر می کنم که داشتن خواهران بزرگ تر من را به رسیدن به اهداف سوق داده است, آن ها مدام به من می گفتند که ذهن قوی داشته باش و برای چیزهایی که به آن اعتقاد داری، تلاش کن.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.