روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
11 وزیر به مجلس احضار شد‌ند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187162
1399/05/12

11 وزیر به مجلس احضار شد‌ند‌

11 وزیر کابینه د‌وازد‌هم هفته جاری د‌ر جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سئوالات نمایند‌گان و ارائه گزارش حضور پید‌ا می کنند‌.
وزرای بهد‌اشت، د‌رمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر میراث فرهنگی و گرد‌شگری، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر امور اقتصاد‌ی و د‌ارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر د‌فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر ارتباطات، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد‌ کشاورزی از جمله وزاریی هستند‌ که با د‌عوت د‌ر کمیسیون های تخصصی مجلس پاسخگوی سئوالات نمایند‌گان خواهند‌ بود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.