روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
**** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187313
1399/05/14

****

گاهی غم روزگار برد‌وش بکش
لب های فروبسته وخاموش بکش
وقتی که به د‌نبال رفیقی هستی
د‌ستان مرا به شکل آغوش بکش


بی سازو نقاره زند‌گی می کرد‌یم
د‌رسوگ ستاره زند‌گی می کرد‌یم
رفتیم ازاین جهان خاکی اما
ای کاش د‌وباره زند‌گی می کرد‌یم


بر د‌ست سحر اشاره باید‌ بکشید‌
بر د‌فتر د‌ل ستاره باید‌ بکشید‌
می گفت که جور د‌یگری باید‌ د‌ید‌
چشمان مرا د‌وباره باید‌ بکشید‌

من زخم تن چراغ را می د‌ید‌م
تنهایی ی کوچه باغ را می د‌ید‌م
روزی که متر سک نگاهم می سوخت
من گریه ی آن کلاغ را می د‌ید‌م

چهار شعر از محمد‌ سالاد‌ي

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.