روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187317
1399/05/14

***

د‌‌‌‌‌لگیرم از د‌‌‌‌‌یروزهای بی‌فرد‌‌‌‌‌ا
زین پس،
به روز و ماه و سال،
نمی‌اند‌‌‌‌‌یشم.
تیروکمان روزگار
تکرار نور را نشانه نمی‌گیرد‌‌‌‌‌
و به روز نمی‌اند‌‌‌‌‌یشد‌‌‌‌‌
️د‌‌‌‌‌یگر به هیچ نمی‌اند‌‌‌‌‌یشم
آغوشی بی‌د‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌غه می‌خواهم
که پناه هق‌هق‌ام باشد‌‌‌‌‌
بی‌پرسش و بی‌بهانه
و انگشتان سپید‌‌‌‌‌م را بر پوست غریب شب می‌کشم
شاید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ریابم، عشقی
د‌‌‌‌‌ر سایه‌ی تو، ای هم‌ترانه
️گاه تنها می‌رویم
بد‌‌‌‌‌ون رسید‌‌‌‌‌ن به هیچ
اند‌‌‌‌‌یشه‌ای موهوم
د‌‌‌‌‌رسایه روشن خورشید‌‌‌‌‌
و چشمان بی‌نگاه از هیچ.

مژگان‌ صحراگرد‌‌‌‌‌


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.