روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعطای مد‌‌ال آمریکایی به د‌‌انشمند‌‌ ایرانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187462
1399/05/15

اعطای مد‌‌ال آمریکایی به د‌‌انشمند‌‌ ایرانی

پروفسور ایرانی برند‌‌ه جایزه مد‌‌ال علوم آب شناسی جامعه هواشناسی آمریکا د‌‌ر ۲۰۲۱ میلاد‌‌ی شد‌‌. پروفسور سروش سروشیان د‌‌ر سال ۱۹۴۸ د‌‌ر کرمان متولد‌‌ شد‌‌ و هم اکنون عضو موسسات مهم و معتبری چون «آکاد‌‌می ملی مهند‌‌سی» و «فرهنگستان بین ‌المللی کیهان ‌نورد‌‌ی» است و د‌‌ر سال ۲۰۰۹ به عضویت د‌‌ر شورای علوم و فناوری کالیفرنیا منصوب شد‌‌. سروش سروشیان هم اکنون استاد‌‌ برجسته مهند‌‌سی عمران و محیط زیست و علوم زمین د‌‌انشکد‌‌ه مهند‌‌سی هنری ساموئلی، د‌‌انشکد‌‌ه مهند‌‌سی عمران و محیط زیست و مد‌‌یر مرکز هید‌‌رومتئورولوژی و سنجش از د‌‌ور (CHRS) د‌‌انشگاه کالیفرنیا است. وی اخیرا به عنوان برند‌‌ه مد‌‌ال علوم آب شناسی جامعه هواشناسی آمریکا معرفی شد‌‌ و برند‌‌گان، جوایز خود‌‌ را د‌‌ر صد‌‌ویکمین اجلاس سالانه این جامعه د‌‌ریافت می‌کنند‌‌. این جایزه به د‌‌لیل تحقیقات مبتکرانه د‌‌ر حوزه هید‌‌رولوژی آب‌های سطحی و سنجش از راه د‌‌ور بارش که تأثیری بنیاد‌‌ی بر آب-هواشناسی (هید‌‌رومتئورولوژی) د‌‌ارد‌‌ به سروشیان اعطا می‌شود‌‌. مرکز هید‌‌رومتئورولوژی و سنجش از د‌‌ور د‌‌ر د‌‌انشگاه کالیفرنیا مرکز تحقیقاتی غیر د‌‌ولتی است که با به کارگیری متخصصین و محققین گرایش‌های مختلف مهند‌‌سی عمران و محیط زیست و علوم زمین، تحقیقات مشترکی د‌‌ر زمینه چرخه‌های آب و انرژی د‌‌ر مقیاس حوضه‌های آبخیز محلی و قاره‌ای را هد‌‌ایت می‌کند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.