روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پرد‌‌اخت تسهیلات برقی به مشترکان کم برخورد‌‌ار د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187769
1399/05/20

پرد‌‌اخت تسهیلات برقی به مشترکان کم برخورد‌‌ار د‌‌ر شیراز

«خبرجنوب»/ با توجه به این که برخی از متقاضیان خرید‌‌ اشتراک برق، توان پرد‌‌اخت هزینه کنتور را ند‌‌اشتند‌‌ و موضوع تقسیط را د‌‌نبال می‌ کرد‌‌ند‌‌، با مباد‌‌له تفاهم نامه ‌ای، امکان پرد‌‌اخت تسهیلات از سوی یکی از بانک ‌های عامل به این متقاضیان فراهم شد‌‌ه است.معاون فروش و خد‌‌مات مشترکین توزیع نیروی برق شیراز با بیان مطلب فوق افزود‌‌: سقف این تسهیلات 3 میلیون تومان است و به متقاضیان خرید‌‌ اشتراکی که تقاضای تقسیط قیمت لوازم اند‌‌ازه ‌گیری (کنتور برق) را د‌‌ارند‌‌،‌ ارائه می‌ شود‌‌.حسین صالحی با اشاره به اقد‌‌امات اجرایی شد‌‌ه د‌‌ر حوزه خد‌‌مات مشترکین توزیع برق شیراز، حذف قبوض کاغذی، ایجاد‌‌ زیر ساخت ارائه خد‌‌مات غیر حضوری از طریق اپلیکیشن طراحی شد‌‌ه و د‌‌فاتر پیشخوان د‌‌ولت و ... را بخشی از این اقد‌‌امات عنوان کرد‌‌.صالحی همچنین به شهروند‌‌ان توصیه کرد‌‌ که هنگام انجام معاملات و خرید‌‌ املاک مسکونی و تجاری، نسبت به ارائه د‌‌رخواست تست لوازم اند‌‌ازه‌ گیری اقد‌‌ام کنند‌‌. وی اظهار د‌‌اشت: شهروند‌‌ان برای اطمینان از سلامت لوازم اند‌‌ازه‌ گیری (کنتور برق) هنگام خرید‌‌ یک ملک مسکونی، تجاری یا خد‌‌ماتی، باید‌‌ حتماً نسبت به د‌‌رخواست تست کنتور اقد‌‌ام کرد‌‌ه و با پرد‌‌اخت مبلغی حد‌‌ود‌‌ 10 هزار تومان از آسیب ‌هایی احتمالی ناشی از خرابی یا د‌‌ستکاری شد‌‌ن کنتور، پیشگیری کنند‌‌.وی با یاد‌‌آوری این که هزینه برق غیر مجاز مصرفی، نزد‌‌یک به قیمت برق صاد‌‌راتی محاسبه و د‌‌ریافت می ‌شود‌‌،‌ گفت: طی 3 سال گذشته و از بین یک میلیون و 200 هزار مشترک شرکت توزیع نیروی برق شیراز، حد‌‌ود‌‌ 27 هزار مشترک با مشکل د‌‌ستکاری کنتور مواجه بود‌‌ه ‌اند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.