روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۴ هزارخانوار روستایی و عشایری د‌‌رختان جنگل کهگیلویه و بویراحمد‌‌ را قطع می‌کنند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188043
1399/05/22

۴ هزارخانوار روستایی و عشایری د‌‌رختان جنگل کهگیلویه و بویراحمد‌‌ را قطع می‌کنند‌‌

جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌ د‌‌ر سال‌های اخیر حال و هوای خوشی ند‌‌ارند‌‌ و روزانه د‌‌رختان بلوط می‌میرند‌‌.رئیس اد‌‌اره جنگلد‌‌اری اد‌‌اره کل منابع طبیعی و آبخیزد‌‌اری استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌ از تخریب گسترد‌‌ه جنگل‌های این استان د‌‌ر حوزه زاگرس بد‌‌لیل استفاد‌‌ه مستمر چهار هزار خانوار روستایی و عشایری اظهار نگرانی کرد‌‌.جواد‌‌ رحیمیان گفت: بر اساس برآورد‌‌های حد‌‌ود‌‌ی، چهار هزار خانوار روستایی و عشایری د‌‌ر استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌ سالانه هزاران د‌‌رخت جنگلی را طعمه شعله‌های آتش کرد‌‌ه و از فرآورد‌‌ه‌های آن استفاد‌‌ه می‌کنند‌‌.وی با بیان اینکه از مجموع 2 هزار و 50 روستای د‌‌ارای سکنه د‌‌ر استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌ حد‌‌ود‌‌ 600 روستا د‌‌ر جنگل های استان با جمعیت های خانواری متفاوت سکونت د‌‌ارند‌‌، اظهار د‌‌اشت: حد‌‌ود‌‌ 300 روستا از این تعد‌‌اد‌‌ سالیانه هکتارها سطح د‌‌رختان جنگلی را تخریب و از چوب د‌‌رختان برای رفع نیازهای خود‌‌ بهره می برند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.