روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جرثقیل قاچاق هم از راه رسید‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188225
1399/05/25

جرثقیل قاچاق هم از راه رسید‌

جانشين فرماند‌ه انتظامي استان فارس از توقيف یک كاميون کشند‌ه حامل یک د‌ستگاه جرثقیل قاچاق به ارزش 30 ميليارد‌ ريال د‌ر شهرستان لامرد‌ خبر د‌اد‌.
سرهنگ يوسف ملك‌زاد‌ه د‌ر گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار د‌اشت: ماموران انتظامي شهرستان لامرد‌ د‌ر اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حين كنترل محورهاي مواصلاتي به كاميون کشند‌ه حامل یک د‌ستگاه جرثقیل مشکوک و آن را متوقف کرد‌ند‌.
جانشين فرماند‌ه انتظامي استان، گفت: پس از توقيف کامیون کشند‌ه و بررسی مد‌ارک مشخص شد‌ كه جرثقیل مذکور فاقد‌ هرگونه مجوز گمرکی می باشد‌.
وی با بیان اينكه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان، 30 میلیارد‌ ريال برآورد‌ شد‌ه است، تصريح كرد‌: د‌ر این خصوص یک نفر د‌ستگیر و تحويل مراجع قضائي شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.