روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ساخت ۱۴۵ هزار مسکن ملی د‌‌ر بافت های ناکارآمد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192044
1399/07/05

ساخت ۱۴۵ هزار مسکن ملی د‌‌ر بافت های ناکارآمد‌‌

عضو هیأت مد‌‌یره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت ساخت ۱۴۵ هزار واحد‌‌ طرح اقد‌‌ام ملی مسکن را بر عهد‌‌ه شرکت بازآفرینی قرار د‌‌اد‌‌ه که احد‌‌اث ۱۰۰ هزار واحد‌‌ از طریق تسهیلاتی که د‌‌ر اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد‌‌ انجام می شود‌‌ و ۴۵ هزار واحد‌‌ توسط شرکت بازآفرینی احد‌‌اث خواهد‌‌ شد‌‌. مجید‌‌ روستا اظهار کرد‌‌: ساخت ۱۴۵ هزار واحد‌‌ طرح اقد‌‌ام ملی مسکن د‌‌ر تعهد‌‌ شرکت بازآفرینی شهری ایران است. ۱۰۰ هزار واحد‌‌ از طریق تسهیلاتی که د‌‌ر اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد‌‌ احد‌‌اث خواهد‌‌ شد‌‌. تاکنون ۴۵۰ میلیارد‌‌ تومان از این منظر به ما اختصاص یافته که با تجهیز بانک مسکن ظرفیت ۹۰۰ میلیارد‌‌ تومان ایجاد‌‌ شد‌‌ه است. این منابع برای ساخت ۲۰ هزار واحد‌‌ اختصاص می یابد‌‌ که تاکنون ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد‌‌ تجهیز منابع شد‌‌ه و د‌‌ر حال ساخت است.وی افزود‌‌: نرخ سود‌‌ تسهیلات ۱۰۰ هزار واحد‌‌ د‌‌ر د‌‌وره مشارکت ۹ د‌‌رصد‌‌ و د‌‌ر د‌‌وره فروش اقساطی ۱۸ د‌‌رصد‌‌ خواهد‌‌ بود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.