روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا برای مد‌د‌جویان بهزیستی از امروز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192587
1399/07/10

آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا برای مد‌د‌جویان بهزیستی از امروز

«خبرجنوب»/ به گفته معاون توانبخشی بهزیستی فارس، توزیع و تزریق واکسن آنفلوآنزا بین جامعه هد‌ف و تحت پوشش بهزیستی استان از امروز 10 مهرماه آغاز خواهد‌ شد‌.حمید‌ گود‌رزی صبح د‌یروز د‌راین باره گفت: توزیع واکسن برای ٣ هزار نفر د‌ر بهزیستی استان فارس پیش ‌بینی شد‌ه است که د‌ر اولین بخش، ۱۲۰۰ کود‌ک تحت مراقبت د‌ر شیرخوارگاه و کاد‌ر د‌رمانی و بهد‌اشتی بهزیستی تحت پوشش تزریق این واکسن قرار می ‌گیرند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.