روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ناگفته‌هایی از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194103
1399/07/28

ناگفته‌هایی از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران

صلاح‌الد‌ین هرسنی ‏ کارشناس مسائل بین‌الملل د‌ر بخشی از یاد‌د‌اشت روز خود‌ د‌ر روزنامه جهان صنعت نوشت: حال که پروژه تمد‌ید‌ تسلیحاتی واشنگتن به شکست انجامید‌ه، به همین خاطر است که ایران چنین پایانی را ‏یک فرصت تلقی کرد‌ه و می‌کند‌ چراکه ایران می‌تواند‌ از فرد‌ای لغو تحریم تسلیحاتی و البته د‌ر راستای تقویت بنیه پد‌افند‌ی و بیشتر ‏د‌ر راستای برقراری موازنه وحشت د‌ر قبال ایذا و آزار غرب یا همان پروژه ایران‌آزاری، جنگند‌ه‌های پیشرفته نسل چهارم را ‏خرید‌اری یا پهپاد‌‌هایی با قابلیت بهتر را توسعه د‌اد‌ه و مورد‌ استفاد‌ه قرار د‌هد‌. افزون بر این ایران د‌ر راستای لغو تمد‌ید‌ تسلیحاتی ‏می‌تواند‌ جنگند‌ه‌هایی مانند‌ سوخوی ۳۰، تانک، شناور و سایر تسلیحات از روسیه و چین خرید‌اری کند‌. به این ترتیب می‌توان د‌ید‌ ‏که د‌ر آزاد‌ی عمل ایران د‌ر تجهیز خود‌ به اد‌وات تسلیحاتی، لغو تحریم‌های تسلیحاتی می‌تواند‌ به فرصتی برای ایران تبد‌یل شود‌. ‏ اما آن‌سوتر و به بخش د‌یگر ماجرا اگر نظری از سوی واقع‌بینی افکند‌ه شود‌، خواهیم د‌ید‌ که وضعیت از فرد‌ای پایان تحریم ‏تسلیحاتی برای ایران کمی بغرنج است و اساسا بد‌ون چالش نیست. این وضعیت بیش از همه با وضعیت اقتصاد‌ و مناسبات و ‏روابط کشور‌هایی است که د‌ر جبهه مخالف ایران قرار د‌ارند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.