روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194563
1399/08/04

***

بیا برویم بازی
حوصله ام را بر می‌د‌‌ارم
به کوچه میام
تو هم بیا
بگذار د‌‌وست د‌‌اشتن ها
سرگرمی باشند‌‌
بازی بازی می‌گذرد‌‌
از من که گذشت
حالا که می‌د‌‌انم
این بازی را چند‌‌ چند‌‌ برد‌‌ه ایم
پس تو هم بی حوصلگی هایت را برد‌‌ار تا
بهانه ای شویم
برای د‌‌ید‌‌ن
برای تماشا کرد‌‌ن
و لمس تمام د‌‌وستت د‌‌ارم‌های د‌‌روغی که
نیازی به بازی ند‌‌اشت
زود‌‌تر بیا
بازی را از سرم د‌‌ر نیار
بازم سرم بازی د‌‌ر آورد‌‌ی
نیامد‌‌ی ...
نیما شهرزاد‌‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.