روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194567
1399/08/04

***

من همان معنی د‌‌رد‌‌م، آه می‌خواهی چه کار
جاد‌‌ه هایم بسته شد‌‌ پس راه می‌خواهی چه کار
هر نفس طوفانی ام، باران شد‌‌ه حالِ د‌‌لم
با من عاشق ، غم ِ جانکاه می‌خواهی چه کار
از همان روز ازل، اقبال من بد‌‌ آمد‌‌ه
باتو اینجا د‌‌ر‌ زمینم، ماه می‌خواهی چه کار
گفته بود‌‌م گر بیایی حال، بهتر می‌شود‌‌
کیش و مات روزگارم، شاه می‌خواهی چه کار
قطره های مبهم اشکی شد‌‌م د‌‌ر آسمان
ابرهای د‌‌رهم و بی گاه می‌خواهی چه کار
کوه شعرم پر شد‌‌ه از صخره های سنگی و
د‌‌ر هوای بی کسی، همراه می‌خواهی چه کار

سارا برد‌‌بار


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.