روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • روحانی هم مانند‌‌‌‌ هر شهروند‌‌‌‌ی حق د‌‌‌‌اد‌‌‌‌خواهی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌
 • موفقیت واکسن ایرانی کرونا در فاز تست حیوانی
 • حرف‌ های جدید و جنجالی احمدی ‌نژاد درباره حجاب اجباری
 • دانشمند ایرانی در ناسا خوش درخشید
 • برای همه صاحبان کارتخوان ‌ پرونده مالیاتی تشکیل می‌ شود
 • واکسن کرونای آکسفورد مجددا ارزیابی می شود
 • بهره برد‌‌‌اری از نيروگاه خورشيد‌‌‌ی د‌‌‌رود‌‌‌زن
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام ، طلا و ارز توسط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • اعلام میزان افزایش قیمت روغن
 • در آینده نزدیک در شهر رستاق ، زمین چمن مصنوعی راه‌اندازی می‌شود
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  همه با همیم در یک جهان شیشه ای :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 194938
  1399/08/08

  همه با همیم در یک جهان شیشه ای

  زینب دانشور/ قبض‌ها را با اینترنت بانک پرداخت می کند و بعد سری به خبرگزاری ها می زند تا از آخرین اخبار کسب اطلاعی کند. تبلیغاتی که در هر یک از سایت ها چشمک می زند کنجکاوی اش را برمی انگیزاند تا به مغازه های مجازی سرکی بکشد و به جای صرف ساعت ها پاساژگردی در کمتر از چند دقیقه محصول مورد نیازش را سفارش دهد.
  ساعت ها از آخرین پیامی که در واتساپ به مادرش داده گذشته و هنوز خبری از مادر نیست. دلشوره اش بیشتر می شود و این بار تماس تصویری می گیرد تا از بابت سلامت مادر پیرش خیالش راحت شود. به زمان کلاس های آنلاین فرزندش چیزی نمانده و باید تا آن زمان
  لوازم التحریر مورد نیاز او را تهیه کند. به سرعت آژانس خدمات رسان اینترنتی را در اپلیکیشن جست و جو می کند و در کسری از ساعت مایحتاجش را سفارش و تحویل می گیرد و اپلیکیشن تدریس آنلاین را فعال می کند تا کودکش سر کلاس حضور پیدا کند.
  با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که اینترنت چه بخش بزرگی از زندگی ما را در دست گرفته و با نبود آن چقدر لنگ خواهیم ماند. یک تکنولوژی قوی و کارآ که اگر بگوییم زندگیمان به آن وابسته است اغراق نکرده ایم. اینترنت که به معنای یک شبکه جهانی شناخته می شود را باید بزرگ ‌ترین سامانه‌ ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده ‌است. بعد از گسترش اینترنت بود که در دنیا تغییرات گسترده ‌ای به وجود آمد و اتفاقات مهمی در ادامه این روند به وقوع پیوست. وابسته شدن تمامی فعالیت‌ های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه‌ های گوناگون علوم، فناوری و به خصوص در نحوه تفکر انسان دارد.
  امروز 29 اکتبر به نام روز جهانی اینترنت نام گذاری شده است. در واقع 29 اکتبر 2005، سالگرد اولین انتقال اینترنتی، دلیل این نام گذاری بود. این روز فرصتی است برای نشان دادن تاثیرگذاری فناوری‌ های جدید در بهبود سطح زندگی مردم جهان و نیز فرصتی برای درک بیشتر این فناوری‌ها و عملکرد آن ها.

  اینترنت، واژه ای که ماندگار و عجین شد
  کلمه اینترنت Internet که در حقیقت از دو کلمه بین المللی International و شبکه Network گرفته شده است به معنای یک شبکه جهانی است که مهم ترین خدمات این شبکه، سرویس وب است و مخفف World Wide Web می باشد.
  تا همین چند سال پیش «اینترنت» واژه‌ ای غریب و جادویی به شمار می ‌رفت ولی امروزه اکثر افراد جهان آن را می ‌شناسند و با آن سر و کار دارند. اکنون انسان‌ ها می‌ توانند با چند کلیک و یا چند ضربه بر روی تلفن همراه هوشمند خود به اخبار سراسر جهان دست یابند و با تماس ‌های ویدیویی به صورت آنلاین و در لحظه با هر فردی در هر جای جهان تماس برقرار کنند.
  در واقع امروزه اینترنت به بخش مهمی از زندگی، کار، تفریح، سرگرمی و روابط ما تبدیل شده است و به هیچ وجه نمی ‌توان اثرات این پدیده شگفت ‌انگیز را نادیده گرفت یا منکر شد.
  استاد بخش علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور شیراز در گفت و گو با خبرنگار «خبرجنوب» در خصوص تاریخچه ورود اینترنت و استفاده عموم از آن گفت: سال 1372 و پس از کش و قوس های فراوان بالاخره اینترنت در ایران همگانی شد.
  دکتر مهرداد احمدی افزود: در آن زمان رویکردهایی برای مقابله و مقاومت برابر تکنولوژی اتفاق افتاد که بخش اعظم این اتفاق به دلیل تاخر فرهنگی رخ داد اتفاقی که در برخی کشورها خصوصا کشورهای جهان سوم می افتد و کاملا طبیعی است.
  وی ادامه داد: دلیل این جبهه گیری و مخالفت عده ای با تکنولوژی هایی چون اینترنت و دهکده جهانی این است که خود آن ها در زمان ابداع آن تکنولوژی حضور ندارند و در روی کار آمدن آن نقشی ندارند بنابراین نسبت به کشورهای توسعه یافته مخترع آن تکنولوژی جبهه گیری می کنند.
  دکترای علوم ارتباطات با اشاره به این که تأخر فرهنگی از جمله فرهنگ معنوی در ایران در ابتدای ورود این تکنولوژی به کشور مشکل ساز بود گفت: دغدغه مخالفان بیشتر ایدئولوژیک و اخلاقی بود آن ها نگران بودند که این پدیده به ساختار ایدئولوژی کشور آسیبی برساند خصوصا در مورد جوانان.
  احمدی تصریح کرد: اما به طور کلی بعد از مدتی افرادی با نگاه اخلاقی به این پدیده نگاه کردند و با تلاش های آن ها و گذر زمان این حقیقت ثابت شد که این نگرانی و مشکل حل شدنی است و مردم قادرند در پدیده های جدید تطبیق پذیری داشته باشند.
  وی با تاکید بر این که گرچه هنوز هم در قالب شبکه های اجتماعی و برخی دیگر جنبه های اینترنت آسیب پذیریم ادامه داد: هیچ یک از این معضلات غیرقابل حل شدن نیست و تنها نیاز است در این خصوص کار فرهنگی بیشتری انجام شود.
  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شیراز اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود 94 درصد است یعنی از هر 100 نفر 94 نفر از این شبکه استفاده می کنند که در حال حاضر به دلیل کرونا این مصرف بیشتر هم شده است.
  احمدی ادامه داد: اگرچه ایران از نظر زیرساخت های موبایل برای نفوذ اینترنت وضعیت مناسبی دارد اما هنوز هم مشکلاتی در خصوص زیرساخت ها حاکم است که کاربران را دچار مشکل می کند.
  وی رتبه ایران را از لحاظ نفوذ اینترنت 79 در دنیا عنوان کرد و گفت: اما متاسفانه از نظر سرعت اینترنت در قالب اینترنت ثابت رتبه 118 بین 207 کشور را داریم که از برخی مشکلات زیرساختی خبر می دهد.
  استاد علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور شیراز با بیان این که اینترنت مزایای خوبی داشته و این به همه ما ثابت شده ادامه داد: ما قبلا با اینترنت زاویه داشتیم و فکر می کردیم مدیریت اینترنت در اختیار غربی هاست در حالی که خود ما قدرت تولید محتوا داریم و به این ترتیب می توانیم حرف خود را به جهانیان برسانیم.
  احمدی اظهار کرد: شاهد مثال این موضوع نقش برجسته شبکه های اجتماعی است تا جایی که آمریکا اذعان می کند ایران در انتخابات آمریکا نفوذ کرده است؛ پدیده ای که تنها در قالب این تکنولوژی قابل اجراست.
  وی با تاکید بر این که اینترنت به عنوان یک اسلحه استراتژیک باعث شده در دنیا خودی نشان دهیم ادامه داد: دسترسی آزاد در قالب محتوا باعث شده رهبر و سیاستمداران قادر باشند در قالب توییتر و ابزارهای این چنینی حرف خود را به مردم و جهانیان بزنند.
  این کارشناس علوم ارتباطات یکی از مشکلات سوء استفاده از اینترنت را نقض حریم خصوصی افراد دانست و گفت: تخریب افراد در این گونه فضاها موردی تکراری است که تبعات زیادی دارد؛ ما در خصوص امنیت مجازی با تمام تلاش های نیروی انتظامی و قوه قضاییه باز هم مشکل داریم.
  احمدی انحرافات اخلاقی، انزوای فردی و اعتیاد به اینترنت را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: این اتفاقات جهانی است و به کشور ما منحصر نمی شود هرچند در این خصوص نیز قطعا راهکارهایی وجود دارد.
  وی در خصوص راهکارهایی که دولت برای کاهش این معضلات در نظر گرفته بیان کرد: از دوره ریاست رییس جمهور قبلی دولت یعنی آقای احمدی نژاد موضوع اینترنت ملی مطرح شد طرحی برای این که بتوانیم بدون اتکا به دیگر کشورها اینترنت را در دست بگیریم.
  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شیراز با اشاره به این که تاکنون نتوانستیم این طرح را محقق کنیم افزود: بحث زیادی از این موضوع به بحث فنی برمی گردد و بخشی از آن آموزش هایی که باید باشد.
  دکتر احمدی گفت: به منظور از بین بردن تاخرهای فرهنگی، می طلبد افرادی که حرف و گفتمانشان مورد قبول عام است در معرفی این پدیده کوشش کنند تا مردم به جای جبهه گیری در مقابل آن، این پدیده را بپذیرند و از آن استفاده بهینه کنند.
  وی عدم پذیرش تکنولوژی فوق پیشرفته اینترنت در سطح ملی را موجب کند شدن فعالیت ها در توسعه و گسترش کشور و مواجهه با آسیب های زیادی عنوان کرد و گفت: به این منظور نیازمند تهیه بستر مناسب از سمت سیاستگذاران دولت برای آموزش عمومی و پذیرش تکنولوژی عمومی در بخش دولت الکترونیک هستیم.
  کارشناس علوم ارتباطات ادامه داد: با همه این وجود شاهدیم که دولت هوشمند خدماتش را معرفی و مردم را وادار می کند تا از طریق رسانه به سمت خدمات الکترونیکی بروند.
  احمدی با بیان این که برخی رسانه ها نیز در تلاشند فضای کسب و کار از دروازه اینترنت را آموزش دهند گفت: این اتفاق مثبتی است که به خصوص در شرایط بحران کرونا و 47 میلیون کاربر ایرانی می تواند بستر مناسبی برای کسب و کار تلقی شود.
  وی همچنین گفت: بیشتر از 70درصد مصرف اینترنت در کشور صرف شبکه های اجتماعی، 55 درصد فیلم و موسیقی و 35 درصد کسب اطلاعات می شود.
  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شیراز با بیان این که طبق شاخص اتحادیه جهانی مخابرات که سعی دارد مطابق آن وضعیت جامعه اطلاعاتی را برآورد کند، شاخص ایران بد نیست افزود: حتی در چند شاخص 2019 از نظر زیرساخت ها قدم های خوبی برداشته شده اما در بحث مهارت ها هنوز نیازمند کار تخصصی است است خصوصا آموزش و ارتقای مهارت های دیجیتالی.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.