روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • تعویض 600مترخط لوله گاز د‌‌‌ر نوار ساحل خلیج فارس
 • ویروس «تب استخوان شکن» چگونه منتقل می شود؟
 • سبد معاش مردم لبریز از آه حسرت
 • قطع گاز د‌‌‌‌‌ر مناطقی از شیراز
 • جوانه های شعر
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • خطر ابتلا زنان دیابتی به بیماری قلبی ۱۰ برابر بیشتر است
 • رشته‌های ترامپ پنبه شد
 • به کجا چنین شتابان؟!
 • شیراز میزبان رؤسای کمیسیون های کارآموزی مرکز وکلا
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  دام هایی به نام گیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 197435
  1399/09/06

  دام هایی به نام گیم

  زینب دانشور/ بدون این که سرش را از روی گوشی بردارد می گوید: چه کاری بهتر از این که تفریح کنی و همزمان درآمد کسب کنی؟ لحن مادرانه اش در جواب پیداست: برای پول درآوردن باید زحمت بکشی پولی که بی تلاش و عرق ریختن به دست بیاد حلال نیست. کجای دنیا به بازی کردن میگن کسب درآمد؟
  با پوزخندی به مادر نگرانش می گوید: عصر، عصر دیجیتاله و تکنولوژی. کافیه فکرتو به کار بندازی تا از هر راه ممکن بتونی پول دربیاری حتی بازی کردن. منم دارم مهارتم رو می فروشم.شاید فکرش را هم نکنید این روزها عده ای بازی می کنند برای پول درآوردن و عده دیگری هم با راه اندازی بساطی شیک و پیک و اعتمادساز، این میان دلالی می کنند و پورسانت می گیرند. اما قضیه از چه قرار است؟!گوشی های همراه امروزه بخش جدا نشدنی زندگی افراد به خصوص نسل امروز است حتی کمتر از یک دهه پیش برای داشتن موبایل، شرط سن مطرح و میزان و شکل استفاده محدود بود اما الان بازی های آنلاین و هیجان انگیز اغلب کودکان و نوجوانان را موبایل به دست کرده و با طراحی جذاب و گیرایی که دارند، خیلی ها را به دام انداخته است. شاید شما هم دیده باشید معتادان بازی های موبایلی را که برایشان فرقی ندارد کجا هستند و چه ساعتی است، سر سفره و در جمع خانواده یا مهمانی باشند یا حتی سر کار و کلاس درس؛ نیاز به بازی پیدا کنند دست به گوشی می شوند. بگذریم از میزان آسیب رسانی این اتفاق به چنین افرادی موضوع زمانی عجیب و شنیدنی می شود که افرادی هستند که از این آب گل آلود ماهی می گیرند. برای فهمیدن ماجرا کافی است سری بزنید به گوگل و عبارت خرید و فروش اکانت بازی را جست و جو کنید. انبوه بازی های موبایل و گاه رایانه ای هستند که بازار داغی برای کاربران دست و پا کرده اند به این ترتیب که فرد با راه اندازی یک اکانت و بازی با آن سطح و مرتبه خود را در آن بازی بالا برده و بعد از مدتی اقدام به فروش اکانت می کند. بدین ترتیب آن عده که حوصله و زمان برای رسیدن به آن سطح پیشرفت در بازی را ندارند می شوند خریداران اکانت. با روی کار آمدن این بازار شکل‌هایی از ترفند و کلاهبرداری از خریداران نیز باب شد، هشدارها و توصیه های پلیس فتا هم کارگر نیفتاد. بعد از این ماجراها دلال های اکانت بازی هم وارد بازار شدند تا جلب اعتماد کنند و این معامله ها به پایان نرسد. آن ها با راه اندازی سایت و کانال تلگرام یا اینستاگرام واسطه هایی شدند برای دست به دست کردن اکانت اما تضمینی به این ترتیب بخشی از پورسانت این معامله به آن ها اختصاص یافت.

  ما نماد اعتماد الکترونیکی داریم
  می گوید 6 سال است در کار خرید و فروش اکانت بازی است و چون بازار خوبی دارد به دامنه بازی ها افزوده است. مسعود 22 ساله است و با راه اندازی سایت و کمک دوستانش بازیکن های حرفه ای جمع می کند و با ساخت اکانت و بالا بردن سطح بازی، از سراسر ایران مشتری جذب
  می کند. در پاسخ به زمینه فعالیتش می گوید: خرید و فروش اکانت کلش رویال، براول استارز، ساکر استار، کلش آف کلنز، کلن کلش، خرید جم کلش آف کلنز و کلش رویال، خرید و فروش اکانت پابجی، کال آف دیوتی و انواع بازی های دیجیتالی.از او درباره علت اعتماد افراد به خرید در سایت می پرسم. پاسخ می دهد: فروشگاه ما دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد اعتماد بانکی است.مسعود هک بازی را رد می کند و می گوید: برنامه‌نویسی قوی بازی ها امکان هک کردن را صفر می کند حتی آن ها که ادعا می کنند می توانند بازی را هک کنند کلاهبردارند چون چنین چیزی ممکن نیست.اما جدای از درست یا نادرست بودن چنین کاری این که چرا عده ای وقت، پول و اعصاب خود را برای ساخت و فروش چنین بازی هایی به کار می گیرند جای سوال دارد. به عقیده برخی از این کاربران و کارشناسان، اعتیاد به این بازی هاست که کاربر را درگیر بازی می کند در واقع طراحان باهوش این بازی‌ها با راه انداختن سیستم پاداش و دادن امتیاز به بازیکن، مدام کاری می‌کنند که او در بازی راغب به پیشرفت بیشتر شود. این امتیازها هم به صورت متنوع و مرحله به مرحله داده می‌شوند تا بازیکن‌ها مدام تشنه این بشوند که ببینند در مرحله بعد برای‌شان چه خبر است. حالا این وسط اگر کسی هم عجول باشد و نخواهد که به طور معمول وقت زیادی برای گذراندن همه مراحل بازی بگذارد و بخواهد سریع‌تر به پاداش‌ها دست پیدا کند، موضوع خرید و فروش اکانت اتفاق می‌افتد. در نتیجه آن‌هایی که بازی کرده‌اند و وقت خودشان را گذاشته‌اند بعد از این‌که به هر دلیلی از ادامه بازی منصرف می‌شوند و می‌خواهند آن را کنار بگذارند، اقدام به فروش آن می‌کنند. بنابراین این جا یک بازار و یک کاسبی شکل می‌گیرد.
  علاوه بر این خرید و فروش ها، در بازی هایی مانند کلش، کاربر برای پیشرفت و سبقت گرفتن از دیگران می تواند با خرید الماس یا جم در بازی به مراحل بالاتر برسد این جم ها که بازار داغ دیگری ساخته باعث شده طرفداران بازی کلش، نسبت به خرید جِم هم علاقه نشان بدهند و فضا را برای دلال‌ها آماده کنند موضوعی که می‌تواند خودش شکلی از خروج ارز باشد که به واسطه اعتیاد جوانان به بازی ایجاد شده است و سودش به جیب سودجویان می‌رود.

  خرید و فروش اکانت بازی غیرقانونی است
  معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌گوید خرید و فروش اکانت‌های موسوم به هکی و استفاده از برنامه‌های تقویت‌کننده اکانت، امری خلاف قانون محسوب می‌شود.
  عقیل منصوری ضمن اشاره به آنکه طبق قوانین اکثر بازی‌ها به اشتراک گذاشتن نام کاربری و رمز عبور با افراد دیگر ممنوع است ادامه داد: خرید و فروش اکانت به‌مثابه اشتراک‌گذاری اکانت است و در صورت شناسایی، غالبا بازی‌سازها اقدام به مسدود کردن آن خواهند کرد. خانواده‌ها و خریداران این حساب‌های کاربری‌، باید اطلاع داشته باشند که خریداری یک اکانت و رمز به معنای قانونی بودن بهره‌برداری از آن بازی نیست.
  وی با اشاره به اینکه اکثر بازی‌سازان با آن‌دسته از کاربرانی که از برنامه‌های جانبی و غیرمجاز تقویتِ اکانت (غالبا در بازی‌های موبایل) استفاده می‌کنند برخورد کرده و حساب کاربری افراد متقلب را مسدود می‌کنند، گفت: افرادی که به تولید و عرضه اکانت مشغول هستند نیز ممکن است در معرض خطر باشند.
  منصوری تاکید کرد: امتیاز بازی متعلق به کسی است که مهارت و هوش انجام بازی را داشته باشد سودجویان برای کسب درآمد اقدام به عمل تقویت اکانت‌ها (cheat boosting) به‌وسیله برنامه‌های جانبی و کدهای تقلب و سپس فروش آن می‌کنند، که معمولا پس از مدتی مسدودیت دائم اکانت را در پی خواهد داشت. همچنین باید در نظر داشت کاربر با خرید اکانت، به علت وجود امکان بازپس‌گیری اکانت توسط صاحب اولیه اکانت (که ایمیل اصلی را در اختیار دارد) خواسته یا ناخواسته احتمال خطر از دست دادن آن و هدر رفتن پولش را می‌پذیرد.
  وی افزود: دسترسی به اکانت‌های هک‌شده یا دزدی به علت احتمال تغییر رمز عبور توسط صاحب اکانت، پس از مدتی ممکن نخواهد بود و حتی در مواردی مشاهده شده برخی از فروشندگان سودجو، رمز اکانت‌های فروخته‌شده را تغییر می‌دهند که طبعا دسترسی به آن برای خریدار قبلی اکانت غیر ممکن می‌شود.معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیشنهاد کرد: کاربرها به قوانین کشور درباره استفاده از بازی‌های ویدیویی توجه کنند، بالا بردن امنیت اکانت و استفاده از تایید دومرحله‌ای، دسترسی هکرها به آن را به حداقل می‌رساند، همچنین باید دانست رسیدگی مراجع قانونی در خصوص اعمالی که افراد درباره بازی‌های غیرمجاز انجام می‌دهند و پول‌هایی که رد و بدل می‌شوند، مشمول پیچیدگی‌هایی است که بهتر است افراد سراغ چنین تجربه‌ای نروند.  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.