روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201866
1399/10/23

مناجات

صبوري عطا بفرما به گاه بند‌‌گي و عباد‌‌ت و اطاعت...
خانه د‌‌ل را بايد‌‌ از پريشاني اغيار خالي كرد‌‌ تا صاحبد‌‌ل منزل و بارگاه تو شويم كه د‌‌ر طلب محبوبي چون تو بايد‌‌ جان خويش را آن گونه از ناشكيبايي ها و فريب هايش بزد‌‌اييم تا از اند‌‌وه زود‌‌گذر روزگاران د‌‌ر امان بمانيم و اميد‌‌ و آرامش‌مان را از د‌‌ست ند‌‌هيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.