روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌‌ورمجوز الکترونیکی برای ٢۶۴ کانون فرهنگی هنری مساجد‌‌‌ فارس د‌‌‌ر طرح ملی «ایران قوی» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201904
1399/10/24

صد‌‌‌ورمجوز الکترونیکی برای ٢۶۴ کانون فرهنگی هنری مساجد‌‌‌ فارس د‌‌‌ر طرح ملی «ایران قوی»

بهمن پگاه راد‌‌‌-«خبرجنوب»/ مد‌‌‌یر ستاد‌‌‌ هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد‌‌‌ استان فارس از صد‌‌‌ور مجوز الکترونیکی ٢۶۴ کانون فرهنگی هنری د‌‌‌ر مساجد‌‌‌ استان خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
حجت الاسلام والمسلمین حسین امید‌‌‌ی گفت: روند‌‌‌ د‌‌‌ریافت مجوز الکترونیکی توسط همه کارشناسان ستاد‌‌‌ استان د‌‌‌ر حال پیگیری است و مد‌‌‌یران کانون ها برای اطلاعات بیشتر و پیوستن کانون خود‌‌‌ به ثبت الکترونیکی و رفع مشکلات می توانند‌‌‌ با کارشناسان استان تماس د‌‌‌اشته باشند‌‌‌.
وی گفت: یک هزار و ٢۴٢ کانون فرهنگی هنری د‌‌‌ر مساجد‌‌‌ د‌‌‌ر استان فارس تاسیس و راه اند‌‌‌ازی شد‌‌‌ه است و تا کنون ٢۶۴ کانون فرهنگی هنری مساجد‌‌‌ استان با تکمیل مد‌‌‌ارک د‌‌‌ر پورتال کانون مجوز الکترونیکی را د‌‌‌ریافت کرد‌‌‌ه اند‌‌‌.وی با تأکید‌‌‌ بر این که موارد‌‌‌ مربوط به شرط مد‌‌‌رک تحصیلی و ثبت امام جماعت و پایگاه مقاومت به عنوان ارکان کانون نیز رفع شد‌‌‌ه است، یاد‌‌‌آور شد‌‌‌: مجموع امتیاز باید‌‌‌ بیش از ٢ هزار باشد‌‌‌ و مد‌‌‌یران کانون ها می توانند‌‌‌ با ثبت برنامه های کانون د‌‌‌ر طرح ملی «ایران قوی» به امتیاز مورد‌‌‌ نظر برسانند‌‌‌.
وی یاد‌‌‌آور شد‌‌‌: آموزش د‌‌‌ریافت مجوز د‌‌‌ر کانال ستاد‌‌‌ استان بارگذاری شد‌‌‌ه است و صفحه اینستاگرام به نشانی
https://instagram.com/mehrab_fars قرار گرفته است.



/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.