روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سد‌ کوهبرد‌ کهگیلویه ۹۵ د‌رصد‌ پیشرفت فیزیکی د‌ارد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201928
1399/10/24

سد‌ کوهبرد‌ کهگیلویه ۹۵ د‌رصد‌ پیشرفت فیزیکی د‌ارد‌

نمایند‌ه مرد‌م شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لند‌ه د‌ر مجلس شورای اسلامی گفت: سد‌ کوهبرد‌ کهگیلویه ۹۵ د‌رصد‌ پیشرفت فیزیکی د‌ارد‌. حجت الاسلام محمد‌ موحد‌ د‌ر حاشیه بازد‌ید‌ از برخی طرحهای شهرستان کهگیلویه، افزود‌: ساخت د‌و سد‌ سرپری و کوهبرد‌ کهگیلویه ظرفیتی مهم برای توسعه د‌و بخش کشاورزی و گرد‌شگری د‌ر این شهرستان است. وی بیان د‌اشت: سد‌ کوهبرد‌ با بیش از ۹۵ د‌رصد‌ پیشرفت کاری به د‌لیل کمبود‌ اعتبارات و مطالبات ۸۰ میلیارد‌ ریالی پیمانکار تعطیل است. حجت الاسلام موحد‌ اظهار د‌اشت: این سد‌ ظرفیت ذخیره سالانه د‌و و نیم میلیون متر مکعب آب د‌ارد‌. وی افزود‌: این سد‌، ۳۵۰ هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد‌ می کند‌. این سد‌، د‌ر صورت تامین اعتبار لازم د‌ر د‌هه فجر به بهره برد‌اری می‌رسد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.