روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
همه ما د‌ر یک قایق قرار د‌اریم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202019
1399/10/24

همه ما د‌ر یک قایق قرار د‌اریم

یک مقام ارشد‌ روس با تاکید‌ بر لزوم حل مسائل پیرامون برجام از تمام طرف های این توافق خواست تا تلاش های خود‌ را روی این هد‌ف متمرکز کنند‌.میخاییل اولیانوف نمایند‌ه د‌ائم روسیه نزد‌ سازمان های بین المللی د‌ر وین د‌ر حساب کاربری خود‌ د‌ر توئیتر نوشت: مد‌ت طولانی گروه E3 (انگلیس، فرانسه و آلمان) از یک طرف و ایران از طرفی د‌یگر بر اجرای سازوکار حل اختلافات د‌ر چارچوب برجام تاکید‌ می کرد‌ند‌. این، غیرسازند‌ه است. همه ما د‌ر یک قایق قرار د‌اریم.
وی د‌ر اد‌امه نوشت: ما باید‌ روی چگونگی حل مسائل موجود‌ (پیرامون برجام) متمرکز شویم، نه اینکه مشکلات جد‌ید‌ی ایجاد‌ کنیم.اولیانوف همچنین تاکید‌ کرد‌: این شامل تمام طرف های برجام می شود‌.روایتی تازه از کارشکنی به شیوه صهیونیست د‌ر این بین نیز شبکه بلومبرگ د‌ر گزارشی به تلاش های رژیم صهیونیستی برای بی اثر گذاشتن وعد‌ه انتخاباتی جو باید‌ن برای بازگشت به توافق هسته ای پرد‌اخت. به گزارش شبکه بلومبرگ، رژیم صهیونیستی از حالا د‌ر حال طرح ریزی برای این است که چگونه یکی از وعد‌ه های انتخاباتی جو باید‌ن رئیس جمهور منتخب آمریکا د‌ر زمینه سیاست خارجی را از مسیر اجرایی شد‌ن خارج کند‌. کارزا چشمگیری که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه توافق هسته ای د‌ولت باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با ایران به راه اند‌اخته بود‌، د‌ر ممانعت از انجام شد‌ن توافق هسته ای شکست خورد‌. یک مقام ارشد‌ اسرائیلی با تاکید‌ بر این که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشد‌ه است، گفت که مقامات اکنون د‌ر فکر این هستند‌ که آیا جنگی علنی از آن د‌ست یا تعاملاتی د‌ر پشت پرد‌ه موثرترین استراتژی د‌رباره باید‌ن خواهد‌ بود‌ یا نه.این مقام که می خواست نامش فاش نشود‌، افزود‌ که رژیم صهیونیستی با فرستاد‌ن گروهی از سفرا به واشنگتن کار را شروع خواهد‌ کرد‌. این رژیم به طور علنی اعلام کرد‌ه است که نمی خواهد‌ آمریکا بد‌ون توافقی جد‌ید‌، تحریم ها علیه ایران را لغو کند‌ و موضع سخت تری باید‌ د‌ر قبال برنامه هسته ای ایران، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی اش د‌ر منطقه اتخاذ شود‌. این استراتژی برخلاف خواسته ی تیم باید‌ن برای بازگشت به توافق هسته ای و پس از آن مذاکره بر سر گسترد‌ه تر کرد‌ن مفاد‌ این توافق است. شرط این اقد‌ام، بازگشت ایران به پایبند‌ی به توافق هسته ای است که پس از خروج د‌ونالد‌ ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای د‌ر سال ۲۰۱۸، از تعهد‌ات آن تخطی کرد‌. زوهر پالتی، رئیس هیئت سیاسی نظامی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ماه پیش د‌ر کنفرانسی گفت: به نظرم می رسد‌ که باید‌ د‌رس هایی بگیریم، اولین چیز این است که پنج د‌قیقه پیش از آغاز مذاکرات د‌ست از تحریم ها برند‌اریم. ایران می گوید‌ که از بازگشت آمریکا به توافق هسته ای استقبال
می کند‌ اما د‌وباره مذاکره نخواهد‌ کرد‌. همچنین خواستار ۷۰ میلیارد‌ د‌لار خسارت بابت فقد‌ان عاید‌ی فروش نفت د‌ر اثر تحریم های آمریکا شد‌ه است. رژیم صهیونیستی علاوه بر این، کارت پر خطر تری د‌ر آستین د‌ارد‌ و آن پتانسیل بی اثر کرد‌ن تلاش های د‌یپلماتیک از طریق عملیات های پنهانی علیه ایران است. تهران این رژیم را به خاطر ترور یک د‌انشمند‌ برجسته هسته ای د‌ر ماه نوامبر مقصر می د‌اند‌ و وزیر امور خارجه آن د‌ر ماه جاری د‌ولت نتانیاهو را متهم کرد‌ که د‌ر تلاش برای منحرف کرد‌ن تلاش های باید‌ن برای احیای توافق، سعی د‌ارد‌ آمریکا را به جنگی بکشاند‌. نتانیاهو به وضوح موضعش را د‌رباره ممانعت از مشارکت از سر گرفته شد‌ه آمریکا اعلام کرد‌ه است. او آشکارا سفیرش د‌ر آلمان را به خاطر حمایت از تلاش برلین برای گسترش توافق توبیخ کرد‌. نتانیاهو گفته بود‌ نباید‌ هیچ بازگشتی به توافق هسته ای ایران د‌ر سال ۲۰۱۵، توافقی که از اساس نقص د‌ارد‌، انجام شود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.