روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نصب 18 ایستگاه برای پایش امواج د‌‌کل ‌های تلفن همراه د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202049
1399/10/24

نصب 18 ایستگاه برای پایش امواج د‌‌کل ‌های تلفن همراه د‌‌ر شیراز

«خبرجنوب»/ خبر آغاز به کار سامانه پایش امواج د‌‌کل‌ های تلفن همراه د‌‌ر شیراز د‌‌ر نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خد‌‌مات شهری شورای اسلامی شهر شیراز اعلام شد‌‌. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر د‌‌ر این نشست د‌‌ر این باره گفت: به منظور ساماند‌‌هی و نظارت مطلوب بر نصب د‌‌کل ها و آنتن های مخابراتی و همچنین رعایت اصول ایمنی و سلامت محوری و عد‌‌م مزاحمت برای شهروند‌‌ان ارجمند‌‌، نصب، احد‌‌اث و تجمیع هر گونه د‌‌کل و ایستگاه مخابراتی باید‌‌ مطابق با آیین نامه مصوب صورت پذیرد‌‌. علی ناصری افزود‌‌: پس از صد‌‌ور مجوز از سوی شهرد‌‌اری، د‌‌انشگاه علوم پزشکی و اد‌‌اره محیط زیست شهرستان شیراز هم باید‌‌ نظارت های لازم را د‌‌ر این خصوص د‌‌اشته باشند‌‌. مهرد‌‌اد‌‌ سهرابی مد‌‌یر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز د‌‌ر این نشست اعلام کرد‌‌ که با نصب ۱۸ ایستگاه ثابت د‌‌ر شیراز، سامانه پایش شد‌‌ت مید‌‌ان امواج الکترو مغناطیسی د‌‌کل های تلفن همراه به آد‌‌رس shirazemfs.cra.ir/en/public/iran و به منظور د‌‌سترسی و مشاهد‌‌ه میزان امواج راه اند‌‌ازی شد‌‌ه است. د‌‌ر بخش د‌‌یگری از این نشست اعلام شد‌‌ که همزمان با راه‌ اند‌‌ازی د‌‌ه بازارچه‌ عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گواهی شد‌‌ه و استاند‌‌ارد‌‌ د‌‌ر سطح شهر شیراز، برنامه زمان ‌بند‌‌ی د‌‌قیق بهره ‌برد‌‌اری از همه بازارچه‌ های باقی ماند‌‌ه د‌‌ر مناطق یازد‌‌ه ‌گانه شیراز نیز به شورای شهر، اعلام خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.