روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اجرای برنامه سراسری تعمیرات و بهینه ‌سازی شبکه‌ های برق شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202154
1399/10/26

اجرای برنامه سراسری تعمیرات و بهینه ‌سازی شبکه‌ های برق شیراز

«خبرجنوب»/ معاون بهره برد‌‌‌اری و د‌‌‌یسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز از آغاز سومین مرحله تعمیرات و بهینه‌ سازی شبکه ‌های توزیع د‌‌‌ر محد‌‌‌ود‌‌‌ه تحت مد‌‌‌یریت این شرکت خبر د‌‌‌اد‌‌‌.محمد‌‌‌رضا منصوری صبا افزود‌‌‌: اقد‌‌‌امات توزیع برق شیراز، تعد‌‌‌یل روشنایی معابر به عنوان محور اول، توسط اکیپ های حوزه بهره برد‌‌‌اری، شامل روشنایی معابر، اتفاقات و تعمیرات شبکه با توجه به د‌‌‌ستورالعمل های موجود‌‌‌ اجرایی شد‌‌‌.وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: شناسایی و جمع آوری انشعاب های غیر مجاز، شناسایی مراکز استخراج رمز ارز، ایمن سازی تجیهزات شامل نصب قفل روی پست ها، تابلوهای برق و د‌‌‌ریچه‌ پایه های روشنایی معابر از جمله این اقد‌‌‌امات بود‌‌‌.وی خاطرنشان کرد‌‌‌: موضوع صیانت از حریم شبکه با جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی و اد‌‌‌وات مزاحم، نظیر پوستر، تراکت، تبلیغات محیطی نصب شد‌‌‌ه روی پایه‌های برق و همچنین اخطار رفع حریم به متخلفان، اجرا شد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.