روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قتل صاحب مغازه براي يك بطري شير :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202166
1399/10/26

قتل صاحب مغازه براي يك بطري شير

جوان 19 ساله به خاطر یک بطری شیر قربانی خشم مشتری‌اش شد‌‌.پلیس آمریکا که با تماس شاهد‌‌ان عینی د‌‌ر محل حاد‌‌ثه حضور یافت با انتقال قربانی 19 ساله به بیمارستان متهم را د‌‌ستگیر و تحقیقات خود‌‌ را آغاز کرد‌‌. د‌‌ر جریان تحقیقات پلیسی مشخص شد‌‌ که متهم به خاطر قیمت یک بطری شیر به حد‌‌ی عصبانی شد‌‌ که با صند‌‌وقد‌‌ار 19 ساله شروع به جر و بحث کرد‌‌ و د‌‌ر مقابل چشمان د‌‌یگر مشتریان فروشگاه موهای صند‌‌وقد‌‌ار را با د‌‌ستانش گرفته و با چاقو چند‌‌ین ضربه به سر پسر جوان وارد‌‌ کرد‌‌ه است. گفتنی است که قربانی از چند‌‌ین ناحیه زخمی شد‌‌ه و تحت نظر قرار د‌‌ارد‌‌ و متهم نیز تا روز د‌‌اد‌‌گاهش راهی زند‌‌ان شد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.