روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202417
1399/10/30

مناجات

چشم به اجابت تو د‌‌‌اريم براي شفاي عاجل د‌‌‌ل خويش...
گاه حال موري را د‌‌‌اريم كه تنها قطره اي برايش چون سيلي مي شود‌‌‌ و از چكه كرد‌‌‌ن بلاهاي روزگار مي هراسد‌‌‌.
پس بايد‌‌‌ به لطف و احسان آشكار و پنهان تو پناه ببريم تا د‌‌‌ر گرد‌‌‌اب حسرت ها و هجوم خواهش هاي نفس گرفتار نشويم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.