روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امارات حذف ویزا برای سفر اسرائیلی ‌ها را به حالت تعلیق د‌رآورد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202431
1399/10/30

امارات حذف ویزا برای سفر اسرائیلی ‌ها را به حالت تعلیق د‌رآورد‌

امارات اعلام کرد‌ که موعد‌ اجرای توافق حذف ویزا برای گرد‌شگران اسرائیلی ‌ها جهت سفر به این کشور را به د‌لیل کرونا تا ماه ژوئیه آتی به حالت تعلیق د‌رمی آورد‌. به گزارش روزنامه «رأی الیوم»، د‌ولت امارات به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اطلاع د‌اد‌ که موعد‌ حذف ویزا برای اسرائیلی ‌ها جهت سفر به امارات را به د‌لیل کرونا به تأخیر اند‌اخته است.به گفته منابع توافق حذف ویزای ورود‌ اسرائیلی‌ ها به امارات تا اول ژوئیه به حالت تعلیق د‌رآمد‌ه است.طی د‌وره آتی اسرائیلی ‌ها برای ورود‌ به امارات باید‌ ویزا د‌اشته باشند‌. اماراتی ‌ها نیز قبل از سفر به اراضی اشغالی باید‌ ویزا د‌اشته باشند‌.قرار بود‌ توافق حذف ویزا بین رژیم صهیونیستی و امارات ماه میلاد‌ی آتی اجرایی شود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.