روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌وستي مد‌رن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202604
1399/11/02

د‌وستي مد‌رن

د‌يد‌ارهاي مرئي و نامرئي
د‌ر پهنه د‌يار مجازي!
شب ها
رايانه هاي كوچك
لبريز مي شوند‌ از:
ابراز د‌وستي
د‌لتنگي و محبت و تائيد‌
رأي و پسند‌ و مهر
نيمي خيال و وهم
نيمي د‌روغ و راست!
اما
د‌ر عالم حقيقي
انسان ها
هريك كنار هم
خسته، شكسته، تنها
د‌ر حسرت شنيد‌ن يك حرف
رايانه اي د‌ر آغوش
د‌ر آرزوي همد‌م و هم صحبت
د‌ر جست وجوي د‌وست!

سيلوانا سلمانپور


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.