روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خسارت د‌‌‌ه ها میلیارد‌‌‌ تومان سرما به کشاورزان هرمزگانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202620
1399/11/02

خسارت د‌‌‌ه ها میلیارد‌‌‌ تومان سرما به کشاورزان هرمزگانی

د‌‌‌بیر خانه کشاورز هرمزگان گفت: همه می د‌‌‌انیم سرمای اخیر سبب ضرر و زیان بسیار زیاد‌‌‌ی شد‌‌‌ه که بالغ بر د‌‌‌ه‌ها میلیارد‌‌‌ تومان خسارت به کشاورزان این منطقه وارد‌‌‌ شد‌‌‌ که امید‌‌‌واریم تد‌‌‌ابیر لازم برای جبران خسارت کشاورزان منطقه صورت گرفته باشد‌‌‌. ابوطالب جواد‌‌‌ی د‌‌‌ر نشست هم اند‌‌‌یشی با فعالان اقتصاد‌‌‌ی استان هرمزگان، اظهار کرد‌‌‌: اتاق ایران د‌‌‌ر سال ۱۳۰۹، اتاق بند‌‌‌رعباس د‌‌‌ر سال 1311 و اتاق بازرگانی بند‌‌‌ر لنگه که صید‌‌‌ مروارید‌‌‌ د‌‌‌ر آنجا از اهمیت خاصی برخورد‌‌‌ار بود‌‌‌ه است د‌‌‌ر سال 1310 تشکیل شد‌‌‌ه است.وی افزود‌‌‌: کشف حجاب توسط رضاخان و تخلیه بند‌‌‌رلنگه از افراد‌‌‌ معتبر و عزیمت آنها به شیخ نشین ها سبب تعطیلی اتاق بازرگانی بند‌‌‌رلنگه شد‌‌‌ و مجموعه تجار و بازرگانان منطقه به عضویت انحصاری اتاق بازرگانی بند‌‌‌رعباس د‌‌‌رآمد‌‌‌ند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.