روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • چه گلی به سر این جوان ها زد‌ه اید‌؟‌
 • تکمیل زنجیره‌ های تولید‌‌ از مزرعه تا سفره کمک به کاهش واسطه ‌گری است
 • در چهار گوشه ایران
 • آمار مبتلایان جد‌‌ید‌‌ کرونا د‌‌ر فارس روزانه رو به افزایش است
 • زمزمه‌های اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در سال ۱۴۰۰
 • احساس
 • مد‌‌‌افعان حقیقت
 • گشت و گذاري د‌‌‌‌‌ر حواد‌‌‌‌‌ث جهان
 • کرونا جان چند راننده تاکسی را گرفت؟
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  دراک با پویش مردمی شیرازی ها سبز و سبزتر می شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 202701
  1399/11/03

  دراک با پویش مردمی شیرازی ها سبز و سبزتر می شود

  جلال الدین عرفانی- خبرنگار «خبرجنوب»/ در این که کاشت درخت و حفظ محیط زیست خوب است هیچ شکی نیست، در این که باید از مشارکت مردم هم در این زمینه استفاده شود حرفی نیست؛ اما شاید مسئولین شهرداری شیراز در برگزاری همایش طرح زاگرس سبز یک چیز را فراموش کرده اند و آن این است که هنوز کرونا هست و این که وضعیت شیراز زرد و آبی شده به معنای آن نیست که فراخوان‌ های تجمع انتشار دهند، آن هم فراخوان ‌هایی که گر چه در آن اعلام شده «با رعایت پروتکل های بهداشتی» اما تنها نامی از رعایت پروتکل های بهداشتی در آن دیده می ‌شود و اولین فاکتور پروتکل های بهداشتی یعنی دوری از تجمع در آن ها رعایت نشده است.چهارمین مرحله طرح زاگرس سبز کاشت بذر گیاهان بومی در ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز صبح دیروز در حالی برگزار شد که پارک ۵٨٠ هکتاری دراک مملو از شهروندان شیرازی علاقمند به فضای سبز و محیط زیست بود و تعداد زیادی از شهروندان شیراز پس از فراخوان همگانی شهرداری شیراز برای حضور در این همایش خود را به این محل رسانده بودند.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز در چهارمین مرحله پویش مردمی زاگرس سبز با اشاره به این که شهرداری شیراز در شرایط سخت اقتصادی نیز پروژه های بزرگی را در دست اجرا دارد گفت: امروز پروژه‌ های بزرگ عمرانی، خدماتی و فرهنگی در نقاط مختلف سطح شهر در حال انجام است.
  نواب قائدی افزود: در این راستا هم اکنون حدود ۱۲۰ پروژه به عنوان پروژه های شاخص در مناطق و معاونت ‌های مختلف در حال انجام است که به تدریج تقدیم شهروندان عزیز خواهد شد.
  نواب قائدی تصریح کرد: پویش مردمی طرح زاگرس سبز به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز انجام شد و در این پویش یک میلیون درخت و درختچه با استفاده بذر گیاهان بومی در ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز کاشته می شود تا ظرف چند سال آینده ارتفاعاتی سر سبزتر داشته باشیم.
  قائدی با بیان این که این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد، گفت: شیوع ویروس کرونا محدودیت های را در طی یک سال گذشته برای شهروندان ایجاد کرده بود که این برنامه موجب شور و نشاط در بین شهروندان شده است.وی با اشاره به اجرای پروژه های مختلف توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز افزود: این سازمان علاوه بر حفظ فضای سبز شهری، پروژه های نور پردازی در تقاطعات، بولوار ها و معابر را نیز دنبال می نماید که نشان دهنده رویکرد و توجه شهرداری شیراز به موضوع زندگی در شب است.قائدی با توجه به نقش شهرداری در زیبایی شهر شیراز گفت: همچنین مدیریت زیبا سازی شهرداری شیراز نیز پروژه های زیبا سازی را با جدیت دنبال می نماید تا نوروزی متفاوت و زیباتر از سال های گذشته داشته باشیم.
  شهردار شیراز هم در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال سمن ها و شهروندان در کاشت یک میلیون بذر در دامنه ارتفاعات گفت: برای دومین هفته پیاپی طرح زاگرس سبز با هدف سبز نمودن دامنه ارتفاعات شهر شیراز با گیاهان بومی با حضور گروه های مختلف مردم انجام می شود.حیدر اسکندرپور از انجام مطالعات مشترک بین جهاد کشاورزی و سازمان سیما و منظر شهرداری برای شناسایی گیاهان بومی برای کاشت در ارتفاعات شیراز تحت عنوان طرح زاگرس سبز خبر داد و افزود: در این طرح یک میلیون بذر متناسب با این اقلیم در دامنه ارتفاعات با مشارکت مردم کاشته می شود. وی ادامه داد: در راستای توسعه فضای سبز و حفظ این فضا به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد کلان شهر شیراز طرح هر شیرازی یک درخت در اسفند ماه همزمان با هفته درختکاری برنامه ‌ریزی شده است به طوری که هر فرد می تواند یک درخت را در دامنه شهر شیراز غرس و به نام خود ثبت کند.
  شهردار شیراز از اختصاص مرکز داده برای ثبت و شناسایی درختان با نام افراد خبر داد و اظهار داشت: یکی از اقدامات شهرداری شیراز در پارک کوهستانی دراک ایجاد حدود ۶ کیلومتر مسیر پیاده برای استفاده شهروندان شیرازی است و رویکرد ما در پارک کوهستانی تعبیه کردن یک پارکینگ در ورودی برای پارک خودروها و اختصاص پارک به چند ون برای خدمات دهی به شهروندان به صورت رایگان است تا از ورود خودروها به پارک جلوگیری کنیم.
  اسکندرپور تصریح کرد: به دلیل این که یکی از دامنه ها که تامین کننده چاه ‌های آب پارک کوهستانی است در دامنه این پارک قرار دارد بنابراین نباید اقدامات تخریبی در این پارک صورت بگیرد.
  رئیس شورای اسلامی شهر شیراز هم در حاشیه این مراسم گفت: این برنامه ها موجی از نشاط و شادابی را در جامعه برای شهروندان ایجاد
  می کند که کار بسیار ارزشمندی است.
  سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به اهمیت تقویت بافت سبز شیراز در حفظ کیفیت هوای کلانشهر افزود: مطابق برنامه های اعلام شده یک میلیون بذر سازگار با محیط زیست و جغرافیای این منطقه کاشته می شود که با این عمل شاهد تقویت فضای سبز دامنه زاگرس خواهیم بود.
  وی با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری و به ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز گفت: امیدواریم به همت شهرداری شیراز و حمایت های شورا این پارک به سرمایه بزرگ شهر تبدیل شود و نقش مهمی در تلطیف فضای شیراز ایفا نماید.
  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز نیز در جمع خبرنگاران گفت: برنامه زاگرس سبز بر اساس یک مطالعه علمی با همکاری دانشگاه شیراز، جهاد کشاورزی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز اجرایی می شود.
  محمد رضا زندیه افزود: در این برنامه یک میلیون بذر که عمدتاً از گونه های بومی مناطق پیرامونی شهر شیراز هستند شناسایی و در دامنه ارتفاعات پیرامونی توسط سمن ها و گروه های مردمی کاشته می شوند و تا کنون طرح زاگرس سبز مورد استقبال شهروندان شیراز و سمن ها قرار گرفته است.
  وی افزود: بذرهای کاشته شده در ارتفاعات با توجه به به شرایط اقیلمی نیاز به آبیاری ندارند.
  زندیه گفت: در حال حاضر سطح ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز بالغ بر 13 هزار هکتار است که تا کنون بخش‌ های زیادی از آن توسط شهرداری شیراز سبز شده است.
  وی افزود: در راستای اجرای نهضت درختکاری تا پایان سال ۵٠٠ هزار درخت و درختچه در شیراز کاشته خواهد شد که یکصد هزار هکتار از آن سهم ارتفاعات اطراف شهر است.
  وی افزود: این چهارمین مرحله از پویش زاگرس است که برگزار می ‌شود و تا کنون در برخی ارتفاعات شهر مانند ارتفاعات بابا کوهی، شهرک گلستان، میانرود و دراک و در بخش ‌هایی از این ارتفاعات با همکاری مردم بذر کاشته شده است.
  زندیه افزود: هدف شهرداری شیراز از طرح زاگرس سبز و نهضت درختکاری مشارکت های مردمی است تا حس تعلق خاطر را برای شهروندان در قبال توسعه و حفظ فضای سبز ایجاد نماید همچنین طرحی به منظور ثبت شناسنامه درختان به نام شهروندانی که درخت ها را می‌کارند نیز در دست تدوین است که به زودی به مرحله اجرا در می آید.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.