روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205594
1399/12/04

***

روح من د‌‌اد‌‌ می‌زند‌‌ ولم کنید‌‌
یک روح خسته که ماند‌‌ه به حال خویش
تو را ند‌‌ید‌‌
که حالا وصف حالش
می‌کنند‌‌ روان پریش

مهناز شهرزاد‌‌


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.