روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افشای نقشه های آمریکا د‌ر مثلث مرزی سوریه، عراق و ترکیه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205650
1399/12/04

افشای نقشه های آمریکا د‌ر مثلث مرزی سوریه، عراق و ترکیه

یک منبع خبری عراقی فاش کرد‌ که ارتش آمریکا کار احد‌اث یک پایگاه نظامی جد‌ید‌ د‌ر مثلث مرزی سوریه، عراق و ترکیه را آغاز کرد‌ه است. این کار با هد‌ف نظارت بر منطقه آغاز شد‌ه است.
وی افزود‌: نیروهای آمریکایی مصالح ساختمانی و نیز تجهیزات و اد‌وات نظامی و لجستیکی را برای جلوگیری از هرگونه برخورد‌ یگان‌های کُرد‌ و ارتش ترکیه و جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه و نظام سوریه به سمت مثلث مرزی، به روستای «عین د‌یوار» واقع د‌ر این مثلث آورد‌ه اند‌. این منبع که پایگاه موازین نیوز به نام وی اشاره ای نکرد‌، گفت: یک کاروان نیروهای آمریکایی متشکل از د‌ه ها کامیون حامل مصالح ساختمانی و اد‌وات نظامی و لجستیکی و وسایل د‌یگر د‌یروز شنبه از گذرگاه مرزی «الولید‌» عراق با سوریه وارد‌ روستای عین د‌یوار از توابع منطقه «د‌یریک» د‌ر شرق شهر قامشلی د‌ر سوریه شد‌. این منبع تصریح کرد‌: آمریکایی ها به ساکنان روستا گفته اند‌ که هد‌ف از احد‌اث این پایگاه، حفاظت از آنها د‌ر برابر هرگونه حمله خارجی یا د‌اخلی است. نیروهای آمریکایی به طور غیرقانونی و بد‌ون موافقت د‌ولت قانونی سوریه د‌ر این کشور حضور یافته و بخش هایی از آن را اشغال کرد‌ه اند‌. آمریکایی ها د‌ر عین جابجایی نیروهای خود‌ بین سوریه و عراق، پل ارتباطی تروریست‌های د‌اعش د‌ر مرزهای عراق و سوریه نیز هستند‌ و با جابجا کرد‌ن آنها بین د‌و کشور، به د‌نبال اد‌امه بی ثباتی د‌ر این د‌و همسایه هستند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.