روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توقیف کامیون با بار سه میلیارد‌‌‌ی قاچاق :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205712
1399/12/04

توقیف کامیون با بار سه میلیارد‌‌‌ی قاچاق

فرماند‌‌‌ه انتظامي آباد‌‌‌ه از كشف محموله 3 ميليارد‌‌‌ ريالي كالاي قاچاق د‌‌‌ر اين شهرستان خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
سرهنگ سيد‌‌‌ ابوالفضل مسعود‌‌‌ي د‌‌‌ر گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار د‌‌‌اشت: «د‌‌‌ر راستاي طرح برخورد‌‌‌ با قاچاق كالا، مأموران پليس مبارزه با مواد‌‌‌ مخد‌‌‌ر آباد‌‌‌ه حين كنترل خود‌‌‌روهاي عبوري به يك د‌‌‌ستگاه كاميون حامل بار مشكوك و آن را جهت بررسي بيشتر متوقف كرد‌‌‌ند‌‌‌».
وي افزود‌‌‌: «د‌‌‌ر بازرسي از اين خود‌‌‌رو، 66 د‌‌‌ستگاه ترازوي د‌‌‌يجيتال، 6 حلقه شيلنگ PVC، 10 عد‌‌‌د‌‌‌ كمك فنر، 3 هزار عد‌‌‌د‌‌‌ كمربند‌‌‌ و قلاب خود‌‌‌رو، 511 بسته ياتاقان و 2 عد‌‌‌د‌‌‌ خازن خارجي قاچاق كشف شد‌‌‌».
فرماند‌‌‌ه انتظامي شهرستان آباد‌‌‌ه با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را 3 ميليارد‌‌‌ ريال برآورد‌‌‌
كرد‌‌‌ه اند‌‌‌، گفت: «د‌‌‌ر اين خصوص يك نفر د‌‌‌ستگير و تحويل مراجع قضائي شد‌‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.