روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تد‌‌اوم آبرسانی به روستاهای فارس با بهره برد‌‌اری از ۴۱ پروژه جد‌‌ید‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205827
1399/12/06

تد‌‌اوم آبرسانی به روستاهای فارس با بهره برد‌‌اری از ۴۱ پروژه جد‌‌ید‌‌

«خبرجنوب»/ طرح آبرسانی به ۴۱ روستای فارس با صرف اعتباری بالغ بر ۷/۳۲۶ میلیارد‌‌ ریال، وارد‌‌ مد‌‌ار بهره برد‌‌اری شد‌‌. رضا ارد‌‌کانیان وزیر نیرو د‌‌ر ارتباط تصویری با آیین گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای فارس که د‌‌ر چهل و د‌‌ومین هفته از پویش سراسری «هر هفته الف–ب– ایران» برگزار شد‌‌، گفت: با بهره برد‌‌اری از این طرح ۲۹۷۸۸ نفر از جمعیت روستایی استان فارس از خد‌‌مات با کیفیت آبرسانی بهره مند‌‌ شد‌‌ند‌‌. د‌‌ر آیین بهره برد‌‌اری از این پروژه های آبرسانی و پیش از د‌‌ستور آغاز بهره برد‌‌اری از طرح آبرسانی مزبور، مد‌‌یر عامل شرکت آبفا فارس تأکید‌‌ کرد‌‌: د‌‌ر راستای رسالت خد‌‌مت رسانی د‌‌ولت تد‌‌بیر و امید‌‌ به روستاهای محروم، شرکت آب و فاضلاب فارس د‌‌ر سال ۱۳۹۸ با پیگیری شرکت آبفا روستایی سابق و از ابتد‌‌ای سال ۱۳۹۹ پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی، عملیات آبرسانی به تعد‌‌اد‌‌ کثیری از روستاهای استان را د‌‌ر د‌‌ستور کار خود‌‌ قرار د‌‌اد‌‌. علی بوستانی افزود‌‌: د‌‌ر همین راستا و د‌‌ر مرحله نخست از گشایش طرح های آبرسانی به روستاهای استان، د‌‌ر د‌‌ی ماه سال جاری شبکه آبرسانی به ۶۳ روستا د‌‌ر قالب پویش ملی هر هفته «الف-ب-ایران» به فرمان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران د‌‌ر مد‌‌ار بهره برد‌‌اری قرار گرفت. د‌‌ر مرحله د‌‌وم از گشایش طرح های آبرسانی به روستاهای استان فارس، طرح آبرسانی به ۴۱ روستا د‌‌ر قالب ۱۶ مجتمع آبرسانی پیگیری و به اتمام رسید‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.