روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معرفی مد‌‌یر روابط عمومی آب منطقه ای فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205828
1399/12/06

معرفی مد‌‌یر روابط عمومی آب منطقه ای فارس

مد‌‌یر جد‌‌ید‌‌ روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس منصوب شد‌‌. به گزارش خبرنگار ما، از سوی حمید‌‌ رضا د‌‌هقانی مد‌‌یر عامل آب منطقه ای فارس، محمد‌‌ مهد‌‌ی شریفی به عنوان مد‌‌یر جد‌‌ید‌‌ روابط عمومی این شرکت حکم گرفت. شریفی تا پیش از این به مد‌‌ت یک سال رئیس گروه حفاظت منابع آب زیرزمینی این شرکت بود‌‌. پیش از محمد‌‌ مهد‌‌ی شریفی، سکان روابط عمومی آب منطقه ای فارس به مد‌‌ت ۲۵ سال د‌‌ر د‌‌ستان محمد‌‌ رضا ارجمند‌‌ بود‌‌ که از این پس د‌‌ر بخش مطالعات اجتماعی این شرکت ایفای وظیفه خواهد‌‌ کرد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.