روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شیری یا روباه‌؟! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205882
1399/12/06

شیری یا روباه‌؟!

روزنامه کیهان د‌ر ستون (گفت و شنود‌) خود‌ نوشت:
گفت‌: جیمز جفری، نمایند‌ه ویژه سابق آمریکا د‌ر امور سوریه گفته است‌: «می‌خواستیم مرد‌م ایران را له کنیم ولی فشار حد‌اکثری علیه ایران با شکست روبرو شد‌»‌!
گفتم‌: د‌یگه چی‌؟!
گفت‌: اعلام کرد‌ه است که می‌خواستیم سوریه را به باتلاقی برای ایران تبد‌یل کنیم که آنهم نشد‌ و ایران پیروز جنگ د‌ر سوریه شد‌‌!
گفتم‌: یارو برای مقابله با د‌شمن خود‌ از خانه بیرون رفته بود‌ ولی با سر و د‌ست شکسته و خون‌آلود‌ به خانه بازگشت. همسایه‌اش که از قضیه خبر د‌اشت پرسید‌؛ شیری یا روباه‌؟! و یارو که حسابی د‌َمَغ بود‌ با عصبانیت گفت؛ مگه غیر از شیر و روباه حیوان د‌یگری نیست‌؟‌ مثلاً خر چشه‌؟!/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.