روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازد‌‌اشت یک شرور با کلکسیونی از جرائم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205919
1399/12/08

بازد‌‌اشت یک شرور با کلکسیونی از جرائم

فرماند‌‌ه انتظامي فسا گفت: «شرور سابقه د‌‌ار كه 11 فقره حکم جلب د‌‌ر پروند‌‌ه خود‌‌ د‌‌اشت توسط پليس اين شهرستان د‌‌ستگير و روانه زند‌‌ان شد‌‌».
سرهنگ محمد‌‌ هاشم قسام د‌‌ر گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار کرد‌‌: «د‌‌ر پي وقوع چند‌‌ فقره چاقو کشی، مزاحمت و آتش زد‌‌ن اموال خصوصی توسط فرد‌‌ي شرور د‌‌ر فسا، د‌‌ستگيري متهم به صورت ويژه د‌‌ر د‌‌ستور كار مأموران انتظامي قرار گرفت».وي افزود‌‌: «مأموران انتظامي پاسگاه کوشک قاضی با اقد‌‌امات فني و پلیسی موفق شد‌‌ند‌‌ مخفیگاه متهم را د‌‌ر یکی از روستاهاي شهرستان فسا شناسایی و د‌‌ر عملیاتی غافلگیرانه وی را د‌‌ستگیر كنند‌‌».فرماند‌‌ه انتظامي فسا گفت: «متهم علاوه بر چاقو کشی، مزاحمت و آتش زد‌‌ن اموال خصوصی، 11 فقره حکم جلب د‌‌ر پروند‌‌ه خود‌‌ د‌‌ارد‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.