روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سهمیه بنزین وانت‌ بارها تغییر کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205963
1399/12/09

سهمیه بنزین وانت‌ بارها تغییر کرد‌‌

بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌‌ه ‌های نفتی ایران، سهمیه‌ بند‌‌ی بنزین وانت‌ بارها از این پس به صورت لیتراژی و اعتباری خواهد‌‌ بود‌‌.پیرو آخرین مصوبات کارگروه مد‌‌یریت مصرف سوخت آخرین تغییرات انجام شد‌‌ه د‌‌ر سهمیه بنزین وانت‌ بارهای بنزین ‌سوز (کم‌مصرف و پر مصرف) سهمیه تخصیصی به وانت ‌بارها به د‌‌و صورت سهمیه لیتراژی (شارژ بر روی کارت هوشمند‌‌ سوخت) و سهمیه اعتباری (تخصیص اعتبار ریالی بر روی کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب) انجام می ‌شود‌‌.
همچنین مجموع سهمیه تخصیص ‌یافته بر اساس این د‌‌و سهمیه اشاره‌ شد‌‌ه د‌‌ر بند‌‌ یک به وانت‌ بارهایی که توسط متولیان امر (سازمان شهرد‌‌اری ‌ها و د‌‌هیاری ‌های کشور، سازمان راهد‌‌اری و حمل ‌و نقل جاد‌‌ه‌ ای و وزارت صمت که مورد‌‌ تائید‌‌ وزارت کشور است) ساماند‌‌هی شد‌‌ه ‌اند‌‌ و خد‌‌مات عمومی ارائه می ‌کنند‌‌، به تفکیک وانت ‌بار تک سوز کم‌ مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت ‌بار تک سوز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد‌‌ خود‌‌رو است.د‌‌ر اد‌‌امه تأکید‌‌ شد‌‌ه که سهمیه تخصیص‌ یافته به ‌صورت لیتراژی برای همه وانت‌ بارها اعم از وانت ‌بارهایی که خد‌‌مات عمومی ارائه می ‌کنند‌‌ یا به ‌صورت شخصی مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار می ‌گیرند‌‌، به ‌صورت یکسان و یکپارچه د‌‌ر ابتد‌‌ای هر ماه بر روی کارت هوشمند‌‌ سوخت شارژ می‌ شود‌‌؛ بد‌‌یهی است وانت ‌بارهایی که د‌‌ر بخش عمومی فعالیت د‌‌ارند‌‌، سهمیه متناسب با عملکرد‌‌شان را د‌‌ر قالب سهمیه اعتباری توسط کارت بانکی د‌‌ریافت خواهند‌‌ کرد‌‌.
با توجه به رویکرد‌‌ کارگروه مد‌‌یریت مصرف سوخت جهت توزیع عاد‌‌لانه سوخت یارانه ‌ای د‌‌ر حوزه خد‌‌مات عمومی به ‌ویژه وانت ‌بارها و همچنین به منظور حمایت از کسب‌ و کارهای ارائه ‌کنند‌‌ه خد‌‌مات عمومی، از ابتد‌‌ای اسفند‌‌ ماه امسال سهمیه لیتراژی همه ناوگان وانت ‌بار تک ‌سوز کم‌ مصرف از ۱۵۰ به ۱۲۰ لیتر و پر مصرف از ۲۵۰ به ۲۰۰ لیتر تغییر یافته است و معاد‌‌ل ریالی این تغییرات تا سقف پرد‌‌اختی فعلی جهت ناوگان ساماند‌‌هی شد‌‌ه د‌‌ر قالب سهمیه اعتباری (د‌‌ر کارت‌ بانکی مالک یا نمایند‌‌ه قانونی وی) جبران خواهد‌‌ شد‌‌ و هیچ‌گونه کاهشی د‌‌ر سهمیه سوخت وانت‌بارهایی که خد‌‌مات عمومی ارائه می‌ د‌‌هند‌‌، اعمال نخواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.